ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Κυριακή 28 Ιουλίου 2013

Μοριοδότηση αποσπάσεων εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ


Για τις  αποσπάσεις εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΑΠ. 93958/Δ1/12-7-2013 του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων,  λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

Η συνολική υπηρεσία  αποτιμάται αυξητικά ως ακολούθως: 

· μία (1) μονάδα για κάθε έτος υπηρεσίας από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας

· 1,5 μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη

· δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω 
η συνυπηρέτηση,  αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες 
η εντοπιότητα,  αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες 
οι οικογενειακοί λόγοι,  αποτιμώνται ως εξής: 

· Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια ανήλικων τέκνων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

· Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

· Οι εκπαιδευτικοί με μονογονεϊκή οικογένεια, λόγω απόκτησης παιδιών χωρίς να προηγηθεί γάμος, λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει.

· Οι εκπαιδευτικοί που είναι έγγαμοι, σε διάσταση, σε διάζευξη ή χηρεία ή με μονογονεϊκή οικογένεια λαμβάνουν πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν. 
Σοβαροί λόγοι υγείας 

· των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω).

· Των γονέων τους που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο που ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία ζητούν απόσπαση – προσωρινή τοποθέτηση (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω).

· Αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (μονάδες 5).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των τριών ως άνω περιπτώσεων απαιτείται γνωμάτευση πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις των σοβαρών λόγων υγείας η μοριοδότηση δεν γίνεται προσθετικά εντός της ίδια κατηγορίας στην περίπτωση που συντρέχει λόγος μοριοδότησης σε περισσότερα του ενός συγγενικά άτομα.

· Η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3). Τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνουν και οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών. 
Λοιποί λόγοι 

Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου) που αποτιμώνται με δύο (2) μονάδες. Για σπουδές στο Ε.Α.Π. δεν χορηγούνται οι μονάδες αυτές.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Επειδή οι αποσπάσεις έχουν, σύμφωνα και με τις διατάξεις που υλοποιούνται, κοινωνικοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα με γνώμονα πάντα την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών αποσπώνται, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, κατά σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως:

Α) Όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης

Διευκρινίζουμε για την κατηγορία αυτή τα ακόλουθα:

1. Πέραν των αναφερομένων ασθενειών στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96 επιπρόσθετα σε ειδική κατηγορία μετάθεσης ανήκουν και οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από:

· δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (άρθρο 17 του Μ. 3402/2005)

· σκλήρυνση κατά πλάκας (παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003) και

· E. Hodgkin, no Hodgkin και Willebrand (αριθμ 19 Απόφαση της 217ης /18-9-2008 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας).

2. Προκειμένου για απόσπαση με υπαγωγή σε ειδική κατηγορία αρκεί γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής και όχι αποκλειστικά δευτεροβάθμιας, όπως απαιτείται με το νομικό πλαίσιο των μεταθέσεων.

Β) Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρα 37 παρ. 7 και 182 παρ. 10 του Ν.3852/2010).

Γ) Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α Ν.4115/2013).

Επισημαίνεται ότι, όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, τοποθετούνται κατά προτεραιότητα των παραπάνω (άρθρο 15 παρ. 12 του ΠΔ 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ΠΔ100/1997).

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1.3 και του άρθρου 21 παρ. 1 και 3 του Ν. 3699/2008 προσόντα και συγκεκριμένα:

α) Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην ΕΑΕ, ή στη σχολική ψυχολογία ή στην Ειδική Φυσική Αγωγή (για τον κλάδο ΠΕ11),

β) Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΑΕ, ή στη σχολική ψυχολογία ή στην Ειδική Φυσική Αγωγή (για τον κλάδο ΠΕ11),

γ) είναι κάτοχοι τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής,

δ) είναι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος ΕΑΕ, δηλαδή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με αντικείμενο την ειδική προσχολική αγωγή ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγών και Πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίου της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και αναπηρία»,

ε) είναι εκπαιδευτικοί με μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%),

στ) είναι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,

ζ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού (το οποίο έχει αποκτηθεί μέχρι 31-8-2010), επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίου ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών κι έχουν προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον διδακτικών ετών σε δομές ΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ. Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3699/2008 από Πανεπιστήμια ή αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια τετρακοσίων (400) ωρών, 

η) διαθέτουν αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία ίση η μεγαλύτερη του ενός (1) διδακτικού έτους σε δομές ΕΑΕ.

Ως προς τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης καθώς και για τις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΤΕ, ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω.


Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013

Σοκ! Σε διαθεσιμότητα 10.000 δάσκαλοι,νηπιαγωγοί,καθηγητές ως το 2014


Στο στόχαστρο υπεράριθμοι νηπιαγωγοί, δάσκαλοι καθηγητές.
- Πρώτοι στο στόχαστρο μπαίνουν οι εκπαιδευτικοί χωρίς οργανική θέση.
- Ποιες ειδικότητες εκπαιδευτικών κινδυνεύουν περισσότερο με απόλυση.
- Ετοιμάζεται μείωση ως και 10o/o των σχολικών μονάδων και των τμημάτων.
Φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί των τεχνικών λυκείων ήταν μόνο η αρχή και όλα δείχνουν ότι ο αριθμός των 2.500 εργαζόμενων που βγήκαν σε διαθεσιμότητα ήταν μικρός σε σχέση με το σχέδιο για το άμεσο μέλλον.
Οι πληροφορίες μιλούν για ριζική μείωση των σχολικών μονάδων και των τμημάτων που σε συνδυασμό με την αύξηση ωραρίου θα οδηγήσει σε υπεράριθμους εκπαιδευτικούς αλλά και σε εκπαιδευτικούς χωρίς οργανική θέση, δηλαδή εκπαιδευτικούς έτοιμους προς διαθεσιμότητα με βάση τους νέους νόμους.
Αύξηση ωραρίου και μείωση σχολικών μονάδων οδηγούν σε υπεράριθμους εκπαιδευτικούς
Ήδη η αύξηση ωραρίου έχει δρομολογηθεί. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014, μέχρι την έναρξη της μεθεπόμενης σχολικής χρονιάς δηλαδή, δρομολογείται και η μείωση κατά 7 ο/ο ως 10 ο/ο των σχολικών μονάδων και των τμημάτων μέσω συγχωνεύσεων.
Έτσι θα προκύψει μια σειρά εκπαιδευτικών χωρίς οργανική θέση, ενώ θα αυξηθεί και ο αριθμός εκείνων που δεν συμπληρώνουν τις απαραίτητες ώρες εργασίας.
Ουσιαστικά μέσα στους επόμενους 17 μήνες αναμένεται να βγουν σε διαθεσιμότητα από τον χώρο της εκπαίδευσης 10.000 νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές.
Εκείνοι που φαίνεται ότι είναι στην “πρώτη γραμμή” είναι κυρίως γυμναστές, καθηγητές πληροφορικής και ξένων γλωσσών, αλλά και θεολόγοι, κοινωνιολόγοι, μουσικοί και καθηγητές καλλιτεχνικών μαθημάτων, όμως μετά την αύξηση του ωραρίου φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί κλπ μπαίνουν επίσης στο στόχαστρο.
www.pekp.gr
www.newsit.gr
www.thebest.gr
Εφημερίδα των Συντακτώ

Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

Καστοριά: Πρωτοβουλία ανθρωπιάς για τη μικρή Ειρήνη

ΚΑΣΤΟΡΙΆ — ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΊΟΥ 2013 13:58 
4512
Η μικρή Ειρήνη 8 χρονών συντοπίτης μας, έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και για να καλύψει η οικογένεια της τα νοσήλια χρειάζεται το ποσό των (4.000,00) τεσσάρων χιλιάδων ευρώ.
Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει την μικρή Ειρήνη υπάρχει λογαριασμός στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στο όνομα τις Ένωσης Γονέων του Δήμου Καστοριάς.

Αριθμός λογαριασμού : 00089992806-4 EUR
IBAN: GR 4409615000000000099928064

Μια πρωτοβουλία της Ένωση Γονέων του Δήμου Καστοριάς

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Θα μου χαρίσεις μια στιγμή απ΄ τη ζωή σου;
Με λένε Βασίλη και είμαι συντηρητής έργων τέχνης. Πριν 10 χρόνια έδωσα ΑΣΕΠ και διορίστηκα στον Έβρο σε ένα χωριό. Η καταγωγή μου είναι από την Κρήτη. Ο πατέρας μου ήταν αγρότης. Με σπούδασε με αγώνα και με αξιοπρέπεια. Έμεινα τρία χρόνια στον Έβρο. Τα λεφτά ίσα που μ' έφταναν να ζήσω και οι γονείς μου, μου 'στελναν δώρο κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα τα εισιτήρια για να πηγαίνω να τους βλέπω. Ύστερα έμεινα για εφτά χρόνια στην Πελοπόννησο. Φέτος πήρα μετάθεση σε ένα χωριό στην πατρίδα μου. Σήμερα με έδιωξαν.
 

 
Με λένε Στέλλα και είμαι διακοσμήτρια. Δούλεψα αναπληρώτρια για δώδεκα χρόνια στη Χίο, στη Σύμη και στην Κω. Διορίστηκα πριν από εννιά χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχω οργανική θέση στη Ρόδο. Μετάθεση δεν μπόρεσα να πάρω. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, δεν μπόρεσα να φύγω για να ταξιδέψω κοντά του γιατί δεν το επέτρεπε ο καιρός. Κι όταν έφτασα κοντά του δεν ακούμπησα παρά το παγωμένο μάρμαρο. Κάνουμε έκθεση με τα παιδιά στο σχολείο, περάστε να μας επισκεφθείτε. Σήμερα με έδιωξαν.
 

 
Με λένε Δήμητρα και είμαι φυσιοθεραπεύτρια. Πέρασα με ΑΣΕΠ και διορίστηκα 300 χιλιόμετρα μακριά από την Πόλη όπου έμενα. Ένα παιδί στο σχολείο την ώρα του διαλείμματος έπεσε και χτύπησε στο πόδι του. Τον σηκώσαμε και τον βάλαμε στο παγκάκι. Έκανα τα απαραίτητα για το μαθητή μέχρι να συνέλθει. Την επόμενη μέρα έλειπε από το σχολείο. Τον πήραμε τηλέφωνο να μάθουμε αν ήταν καλά και γιατί δεν ήρθε. «Κυρία ο πατέρας μου έπαθε έμφραγμα κι είναι στο νοσοκομείο. Επέμενε ότι ήταν θλάση, αλλά του εξήγησα πως σύμφωνα με όσα μας είχατε δείξει, δεν ήταν. Τον σώσαμε κυρία». Σήμερα με έδιωξαν.
 

 
Σε λένε Βασίλη, είσαι μαθηματικός. Αύριο το πρωί είναι η σειρά σου.
 

 
Σε λένε Ελένη, είσαι φιλόλογος. Αύριο το πρωί είναι η σειρά σου.
 

 
Σε λένε Αγγελική, Κώστα, Βαγγέλη, Γιάννη, Καίτη και είσαι άνεργος, ελεύθερος επαγγελματίας, γιατρός, υδραυλικός, πυρηνικός επιστήμονας, δημοσιογράφος και αύριο δε θά 'χουνε δάσκαλο και σχολείο τα παιδιά σου.
 

 
.... Κι ύστερα, ξέρω τι σκέφτηκες ύστερα. “Βρε τι τραβάει ο κόσμος”....Κι ύστερα ξέχασες πως ο κόσμος είσαι κι εσύ...
 
ΘΑ ΜΟΥ ΧΑΡΙΣΕΙΣ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ;


Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

Υλικό συναισθηματικής αγωγής


Υλικό συναισθηματικής αγωγής
Είναι δύσκολο να δοθεί ένας ολοκληρωµένος και πλήρης ορισµός του όρου συναίσθηµα
(emotion) λόγω τις ποικιλίας των συναισθηµατικών καταστάσεων που βιώνουν οι άνθρωποι. Μια
απόπειρα απόδοσης ορισµού θα ήταν πως πρόκειται για την ψυχική κατάσταση που βιώνει το
άτοµο θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες. Ορισµένοι
ερευνητές θεωρούν ως συναισθήµατα το ενδιαφέρον, τη χαρά, την έκπληξη, τη λύπη, το θυµό,
την ντροπή άλλοι όµως αναφέρονται σε µικτές ψυχικές καταστάσεις όπως η αγάπη που
περιλαµβάνει την χαρά και την αποδοχή, την φιλία που εµπεριέχει την αµοιβαιότητα χαράς και
αποδοχής (Κακαβούλης, 1997: 93).
Εδώ θα βρείτε υλικό για τη συναισθηματική αγωγή των μικρών μας φίλων το οποίο το συλλέξαμε από αξιόλογα site: (http://logotherapeia-ioannina.blogspot.gr/, http://ekpaideusi.blogspot.gr/2009/09/28.html, http://www.akida.info/)

Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Με τα μάτια ενός περιπλανώμενου εκπαιδευτικούTOY ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΥΡΓΙΑΚΗ

Με τα μάτια ενός περιπλανώμενου εκπαιδευτικού

Ένας απολυμένος-Όλοι απολυμένοι

Από τον Χρήστο Επαμ. Κυργιάκη

Του είχε γίνει πλέον βίωμα. Βίωμα καλοκαιρινό και αγωνιώδες. Για πάρα πολλά χρόνια, τα ερωτήματα που πλανιούνταν στον ζεστό αέρα του Ιουνίου, ήταν συγκεκριμένα.
«Πόσες ώρες θα έχει του χρόνου στα φροντιστήρια;», «Θα βγαίνει το ενοίκιο;», αργότερα, «Θα βγαίνει η δόση για το στεγαστικό;», «Θα περισσέψει τίποτα για διακοπές;».
Κάποια στιγμή μπήκε στο λούκι του ΑΣΕΠ. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές…
Είπε μήπως και διοριζόταν στο δημόσιο σχολείο. Όνειρο παιδικό αλλά και για να βλέπει τα παιδιά του να μεγαλώνουν. Απλές προσδοκίες δηλαδή, όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι αγωνιζόμενοι να τις πραγματοποιήσουν.
Το πρώτο του παιδί, όντας απών από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, ακόμη και τα Σάββατα, δεν το είδε να μεγαλώνει.
Κάποιον Οκτώβρη, ήρθε και ο διορισμός του, ως αναπληρωτή, σε νησί όμορφο, μικρό, μακρινό.
Όλη η φαμίλια στο πλοίο της γραμμής γιατί δεν μπορούσε, δεν γινόταν χωρίς αυτήν. Προτιμούσε να μην πάει καθόλου, παρά να πάει μόνος του. Ήταν τυχερός γιατί η γυναίκα του μπορούσε να παίρνει απόσπαση και να βουλώνει, φυσικά, τρύπες με μαθήματα δεύτερης ανάθεσης σε οποιοδήποτε σχολείο το είχε ανάγκη. Βλέπεις, οι αποσπάσεις από Αθήνα προς την επαρχία δίνονταν χωρίς πολλά-πολλά για να ελευθερωθεί η θέση στην Αθήνα. Όλο και κάποιος θα βρισκόταν να την καλύψει ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία.
Μαζί με το κυνήγι των μορίων και τους εμβόλιμους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, για κάμποσα χρόνια, κάθε χρόνο και αλλού, είχε και πολλά άλλα.
Να ψάχνει για σπίτι, να ψάχνει σχολεία και παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά και συγχρόνως να μαζεύει ώρες σε ένα, σε δύο σε τρία σχολεία.
Και οι εκάστοτε προϊστάμενοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, να αντιμετωπίζουν εκείνον και τη γυναίκα του ως εμπόδια, λες και ήταν τσιφλίκι τους τα σχολεία. Πουθενά αξιοκρατία, ανύπαρκτοι πίνακες μορίων, πουθενά κενά για να διαλέξεις.
Ο ένας, κομματόσκυλο του κερατά να λειτουργεί ως γενικός δερβέναγας, «διορισμένος» γαρ από το κυβερνητικό κόμμα και ο άλλος γαμπρός του υπουργού, ανίκανος να συντάξει ένα κείμενο τριών αράδων, προστατευόμενος του υπουργού, έβγαζε όλη τη χολή του, σε όποιον «ξένο» έπεφτε στα χέρια του.
Και οι αιρετοί; Αξιολύπητοι, για γέλια και για κλάματα. Τον χτυπούσαν στις πλάτες χαμογελώντας ξύλινα όταν του έδιναν την «κάρτα» τους «για οτιδήποτε χρειαστεί». Τους έπιανε πανικός όταν άκουγαν τη λέξη «ένσταση» και τον καλούσαν στο γραφείο του προϊστάμενου για να «βρεθεί μια λύση».
Παντού απλωνόταν ένα πελατειακό δίχτυ φτιαγμένο από ρουσφέτι με κομματικά-κυβερνητικά βαρίδια στον εκπαιδευτικό βυθό με τον υποτιθέμενο καρχαρία να βρίσκεται έξω από αυτό.
Όλοι οι συνάδελφοι ήταν πεισμένοι πως για να γλυτώσουν από τον καρχαρία, έναν καρχαρία εικονικό, θα έπρεπε να μπουν μέσα στο δίχτυ.
Και ζούσαν αυτοί (κομματόσκυλα-παρατρεχάμενοι) και καλά και καλύτερα.
Στις εκλογές των ΕΛΜΕ, όπως ήταν φυσικό, πλειοψηφούσαν οι ίδιοι και οι ίδιοι.
Μέχρι που κάποια μέρα ήρθε η Άννα η ευρωπαία. Η Άννα του χιονιού και της βαρυχειμωνιάς, όχι για τους ευνοούμενούς της αλλά για όλους εκείνους τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς που τους έχρισε ανύπαρκτους.
Φρόντισε πρώτα να τους χωρίσει σε ΑΣΕΠολάτρες και ΑΣΕΠομάχους. Είχε επίγνωση η Άννα τι έλεγε και τι έπραττε. Δεν χρειάστηκαν παρά τέσσερα μόνο χρόνια για να βγει αληθινή η προφητεία της περί εξαφάνισης των αναπληρωτών και των ωρομίσθιων. Όσοι μιλούσαν τότε για το τι θα ακολουθούσε χαρακτηρίζονταν ως σεναριογράφοι επιστημονικής φαντασίας, λαϊκιστές και Κασσάνδρες.
Οι διάδοχοί της, πιστοί στο μότο «Πρώτα οι τραπεζίτες», προχώρησαν και στην εφαρμογή του σχεδίου για εξαφάνιση και των μόνιμων, αφού φρόντισαν πρώτα να εξαφανίσουν σχολεία και να χωρίσουν τους μόνιμους σε παλιούς και νέους, σε άριστους και άχρηστους, σε καλούς και κακούς, σε συνεργάσιμους και αντιδραστικούς, σε δωδεκαετείς προεφήβους και νήπια, σε αξιολογήσιμους και μη.
Με το που έσκασε μύτη το φρούτο της αξιολόγησης, είδε συναδέλφους του να στρέφονται ενάντια σε συναδέλφους και να αναγορεύουν τους εαυτούς τους σε τέλειους εκπαιδευτικούς ζητώντας να αξιολογηθούν όλοι οι υπόλοιποι.
Γνώρισε συναδέλφους οι οποίοι, μαθαίνοντας για το Π.Δ που περιείχε την αύξηση του ωραρίου και τις υποχρεωτικές μεταθέσεις, άρχισαν να θέτουν «δίκαιους» όρους και προϋποθέσεις ώστε οι ίδιοι να αποφύγουν το ενδεχόμενο να βγουν πλεονάζοντες και να κινδυνέψουν με απόλυση.
Θαύμασε την υποκρισία κομματικών αιρετών που τα έβαζαν στην αρχή με Θεούς, υπουργούς και δαίμονες για να καταλήξουν να μιλούν για «υπαρκτό πρόβλημα» σε ορισμένες ειδικότητες και για δήθεν έλλειψη «ρεαλιστικών προτάσεων» του κλάδου. «Προτάσεων» που θα παζαρεύουν το ποιοι και πόσοι πρέπει να απολυθούν.
Συνάδελφοι, όπως η Νικολέτα, οι οποίοι, αφού πέρασαν από όλα τα νησιά της άγονης γραμμής και κάποια στιγμή πήραν την πολυπόθητη μετάθεση, τώρα βρίσκονται με τις βαλίτσες στο χέρι και την παραίτηση στο μυαλό, έτοιμοι να κάνουν το χατίρι του υπεύθυνα αριστερού Μανιτάκη.
Ζητούμενο των καιρών η ενότητα.
Με ποιους άραγε;
Με όσους έχουν γαλουχηθεί στον πελατειακό και βυσματικό τρόπο διεκδίκησης;
Με όσους βαφτίζουν δίκαιο το προσωπικό τους συμφέρον;
Με όσους γενικεύουν την προσωπική τους περίπτωση;
Με όσους έχουν ξεχάσει το «εμείς», πόσο μάλλον το «εκείνοι», αγκιστρωμένοι στο μεγάλο τους εγώ;
Όχι βέβαια!
Οι παραπάνω δεν πρόκειται να ενωθούν με κανέναν και για καμία κοινή διεκδίκηση γιατί δεν έχουν μάθει να λειτουργούν συλλογικά. Ίσως η απογοήτευση και τα «αδειάσματα» παλιότερων κινητοποιήσεων να πέτυχαν το στόχο τους κάνοντάς τους να αποστασιοποιούνται από κάθε τι μαζικό.
Όμως, στις μέρες μας κανείς δεν μπορεί να αισθάνονται σίγουρος. Μπορεί να απολυθεί λόγω υπεραριθμίας, μπορεί λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς, μπορεί λόγω μελλοντικής ανεπάρκειας γιατί απλά πρέπει να παρουσιάσουν στην τρόικα απολύσεις.
Αλλά, ας υποθέσουμε ότι κάποιος τελικά δεν απολύεται. Πώς θα αισθάνεται όταν θα βλέπει τη διπλανή καρέκλα άδεια στην οποία μέχρι πρότινος καθόταν ένας συνάδελφός του που απολύθηκε; Θα αισθάνεται δικαιωμένος ή τυχερός;
Όπως και να’ χει, στην εποχή μας «ένας απολυμένος» πρέπει να σημαίνει «όλοι απολυμένοι», αλλιώς το «όλοι απολυμένοι» θα έρθει πολύ γρήγορα και δεν θα είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, θα είναι κεραυνός εν αιθρία, όπως έγινε στην ΕΡΤ. Τα νομικίστικα κωλύματα, έχουν τρόπους να τα προσπερνάνε όπως έγινε με την προληπτική μας επίταξη.
alfavita.gr

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013

Εμείς οι ΑΣΕΠΙΤΕΣ είμαστε καθηγητές «πρώτης τάξης»…asep


H νέα ανθρωποφαγία ή Οι ρινόκεροι είναι ανάμεσά μας!
Συνάδελφοι,

έλαβα εχθές μια πρόσκληση να συμμετάσχω σε συνάντηση με ειδικευμένο δικηγόρο της Αθήνας με σκοπό την άμεση σύσταση συλλόγου ΑΣΕΠΙΤΩΝ. Σύμφωνα με το blog του συλλόγου (sic) «ο υπό σύσταση σύλλογος περιλαμβάνει όλους τους εκπαιδευτικούς που αξιοκρατικά διορίσθηκαν στην εκπαίδευση μέσω γραπτών εξετάσεων του ΑΣΕΠ με ΦΕΚ. Σκοπός του είναι να προασπίσει τα εργασιακά δικαιώματα των μελών του, ενάντια σε κάθε κακόβουλη προσπάθεια υπονόμευσης από όπου κι αν αυτή προέρχεται». Στο δε κάλεσμά τους αναφέρουν ότι (sic) «ο δικηγόρος κρίνει ως κατεπείγουσα τη σύσταση του συλλόγου. Οι όποιες πιέσεις για την εξαίρεση των ΑΣΕΠΙΤΩΝ από διαθεσιμότητα – απολύσεις, θα κριθούν μέσα στον Ιούλη» και ότι «αμέσως μετά τη διοικητική πράξη σύστασης του συλλόγου, ο δικηγόρος θα καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα στο υπουργείο, όπου θα αιτούνται την απόλυτη εξαίρεση των διορισμένων με ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών, από κάθε διαδικασία κινητικότητας (διαθεσιμότητα, απολύσεις κ.λ.π.)».
Διαβάζοντας την πρόσκληση, καθώς και την ενημέρωση στο blog, καταλαβαίνω ότι το βασικό ζητούμενο του συλλόγου αυτού είναι, αν γίνουν απολύσεις καθηγητών, να απολυθούν πρώτα όλοι οι υπόλοιποι (που δεν έχουν αξιολογηθεί μέσω εξετάσεων του ΑΣΕΠ) και οι ΑΣΕΠΙΤΕΣ να παραμείνουν, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού με αξιολογικά κριτήρια.
Εμείς οι ΑΣΕΠΙΤΕΣ φορέσαμε κουκούλα και δείχνουμε τους υπόλοιπους. Αν πρόκειται να γίνουν απολύσεις εμείς θα είμαστε αυτοί που θα κλείσουμε την πόρτα, που θα φύγουμε τελευταίοι, καθώς είμαστε οι ‘’νεότεροι’’, ‘’καλύτεροι’’, ‘’ικανότεροι’’, ‘’αξιολογημένοι’’ και άρα οι μόνοι που θα πρέπει να μείνουμε στην εκπαίδευση. Λες και όλοι οι υπόλοιποι διορίστηκαν παράνομα ή με μέσο. Λες και φταίνε αυτοί που πριν μερικά χρόνια ο μόνος νόμιμος τρόπος διορισμού ήταν η επετηρίδα και στη συνέχεια η προϋπηρεσία ως αναπληρωτές.
Βέβαια εγώ αναρωτιέμαι ποιοι θα έχουν σειρά να απολυθούν όταν θα έχουν φύγει όλοι οι ‘’παλαιοί’’. Πόλεμος μεταξύ ‘’les modernes et les anciens’’ για όσους καταλαβαίνουν και διαθέτουν ανθρωπιστική κουλτούρα, κάτι που οι εξετάσεις του ΑΣΕΠ δεν αξιολογούν. Και ξαναρωτώ! Ποιοι θα έχουν σειρά; Ο υπό σύσταση σύλλογος ΑΣΕΠΙΤΩΝ δεν απαντά σε αυτό το ερώτημα. Θα απαντήσω λοιπόν εγώ:
- Πρώτα θα απολύσουμε όσους ΑΣΕΠΙΤΕΣ ήταν απλώς επιτυχόντες αλλά έγιναν διοριστέοι χάρη στη μοριοδότηση της όποιας προϋπηρεσίας είχαν.
- Κατόπιν όσους δε διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.
- Μετά όσους έχουν μεταπτυχιακό αλλά όχι διδακτορικό.
- Έπειτα όσους διορίστηκαν τη δεύτερη χρονιά του διαγωνισμού (έγραψαν χειρότερα από τους υπόλοιπους).
- Ύστερα θα απολύσουμε όσους πέτυχαν στο διαγωνισμό και ήταν προχωρημένης ηλικίας (αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήμουν ο πιο μεγάλος σε ηλικία της δικιάς μου φουρνιάς, 47 ετών, τότε).
- Δε θα πρέπει βέβαια να ξεχάσουμε να εντάξουμε και κατηγορίες για άρρωστους, χοντρούς, αδύνατους, φαλακρούς, άσχημους, μη πατριώτες, διπλής υπηκοότητας κλπ. (Κινδυνεύω; Διότι είμαι και λίγο στρουμπουλός τα τελευταία χρόνια).
Συνάδελφοι φοβάμαι!
Και δε φοβάμαι μήπως απολυθώ. Δε θα είναι η πρώτη φορά!
Φοβάμαι καθώς αντιλαμβάνομαι ότι η κρίση μάς μετατρέπει σε κανίβαλους. Έννοιες όπως συναδελφικότητα, αλληλεγγύη, συντροφικότητα, ομαδικότητα κλπ, έννοιες τις οποίες έχουμε να μεταδώσουμε στους μαθητές μας (ξαναλέω ότι για τέτοια θέματα δεν υπάρχει αξιολόγηση…) δε μας αγγίζουν.
Φοβάμαι που κάποιοι παίζουν μια χαρά στο παιχνίδι της κυβέρνησης, δηλαδή αυτό του διαίρει και βασίλευε.
Φοβάμαι βλέποντας νέους ανθρώπους, η πλειοψηφία των ΑΣΕΠΙΤΩΝ είναι πολύ νέοι, να ορίζουν το μέλλον τους με 20 ευρώ σε ένα δικηγόρο (τόσα έλεγε η πρόσκληση για τον δικηγόρο να έχουν μαζί τους)
Φοβάμαι όταν τον Σεπτέμβρη που θα γυρίσουμε στα σχολεία, στο γραφείο των καθηγητών θα υπάρχουν δύο ομάδες έτοιμες να αλληλοσπαραχτούν. Οι ΑΣΕΠΙΤΕΣ από τη μια και οι της επετηρίδας από την άλλη.
Φοβάμαι, αφού τόσο εύκολα δείχνουμε με το δάχτυλο ο ένας τον άλλο σήμερα, ότι εύκολα θα αρχίσουμε να δίνουμε ο ένας τον άλλο αύριο διότι τάχα κάποιος, σύμφωνα με μας ή τη διοίκηση δε θα κάνει ‘’καλά τη δουλειά του’’, θα είναι ‘’διαφορετικός’’, δε θα είναι ‘’πατριώτης’’, θα είναι συνδικαλιστής ή θα ανήκει σε εκείνο το 10ο/ο που απεργεί για να έχει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, θα έχει λόγο και αντίλογο για όλα αυτά που συμβαίνουν ή θα συμβούν.
Σίγουρα τα θεσμικά μας όργανα, ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ, Επιστημονικοί σύλλογοι, φάνηκαν αναποτελεσματικά, αλλά δε θα πρέπει να ξεχνούμε ότι εμείς τα εκλέγουμε.
Παρόλα αυτά, για να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται και που πολλοί από εμάς μάλλον ακόμη δεν το έχουμε καταλάβει, πρέπει όλοι μαζί να τα ξεπεράσουμε, να τα προσπεράσουμε και να τα αναγκάσουμε να παίξουν το ρόλο τους. Μόνο με συσπείρωση υπάρχει έστω και μια πιθανότητα να μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι. Μόνο κρατώντας το χέρι του/της συναδέλφου που βρίσκεται δίπλα μας θα έχουμε δύναμη και ικανότητα αντίστασης, και όχι κόβοντάς το.
Σο.Βα.Τσ.
Ένας ΑΣΕΠΙΤΗΣ που θέλει να κρατά το χέρι των συναδέλφων του

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Απόφαση 82ης ΓΣ ΔΟΕ για την Προσχολική Αγωγή 
-Ενιαίο δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο.

-Δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρόνων στα Δημόσια Νηπιαγωγεία με την αναλογία 1 προς 15.

-Άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για το ωράριο των νηπιαγωγών μετά τη θεσμοθέτηση του με το Ν.4115/2013, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν.

-Να προσδιοριστεί άμεσα η οργανικότητα των Νηπιαγωγείων αφού ληφθούν υπόψη και οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με τον Ν.4115/30.1.2013 και να αποδοθεί η οργανικότητα που αντιστοιχεί σε κάθε Νηπιαγωγείο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

-Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και όπου υπάρχει η δυνατότητα να ιδρύονται πολυδύναμες μονάδες νηπιαγωγείων.

-Τα ολοήμερα Νηπιαγωγεία να λειτουργούν μέσα από τις κατάλληλες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, με το κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό.

-Ειδική μέριμνα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα Νηπιαγωγεία. Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα Νηπιαγωγεία και στελέχωσής του με Νηπιαγωγούς Ειδικής Αγωγής, ανεξάρτητα από τον αριθμό των νηπίων.

-Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και το διορισμό των απαιτούμενων Νηπιαγωγών.

- Όχι στην «αποκέντρωση» του Νηπιαγωγείου σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης και σε φορείς αναρμόδιους και επικίνδυνους για την Παιδεία.

-Εξασφάλιση της δωρεάν μεταφοράς νηπίων και προνηπίων.

-Όχι στην πρόωρη αποχώρηση των νηπίων που φοιτούν στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία.  
.