ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.Ε. Φ.Ε.Κ. (ΝΟΜΟΙ - Π.Δ. - Υ.Α )

 
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
                                                                                                                                                                      
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  Π.Ε.
  Φ.Ε.Κ.   (ΝΟΜΟΙ  -  Π.Δ. -   Υ.Α )
Νομοθεσία
Οι διατάξεις που θα βρείτε στις ιστοσελίδες αυτές είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.
 Κανονισμός λειτουργίας Σχολείων

 Κατάργηση Γραφείων Π.Ε. (Φ.350/63/128632/Δ1/9-11-2011)
 
Νόμος 1304, ΦΕΚ 144/Τ. Α΄/7-12-1982
 (Κατάργηση επιθεωρητών, Δομή - Διοίκηση - Λειτουργία Γραφείων  Π.Ε., Θεσμός Σχολ. Συμβούλων, Ιδρύσεις Δ/νσεων Π.Ε. και Γραφείων Π.Ε).


Νόμος 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α΄/1-6-1982) Εκδημοκρατισμός Συνδικαλιστικού κινήματος - Συνδικαλιστικές ελευθερίες. 

 *Αρμοδιότητες Νομαρχ. Αυτ/σης που περιήλθαν στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. και θα ασκούνται από Δ/νσεις-Γραφεία Π.Ε. (Ν. 2817/2000/άρθρο14/παρ.29).

 * Μεταβίβαση στις Νομαρχ. Αυτ/σεις αρμοδιοτήτων που αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπ/ση (Π.Δ. 161/23-6-2000 -ΦΕΚ145/Τ.Β΄/2000)

 * Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής διοικ. πράξεων στους Δ/ντές - Προϊστ. Πρωτοβ. Εκπ/σης για άσκηση αρμοδιοτήτων που παραχωρήθηκαν με το Ν. 2817/2000/άρθρο 14/παράγρ.19. (Υ.Α. ΣΤ5/56/13-11-2000 - ΦΕΚ1409/Τ.Β΄/17-11-2007).

ΝΟΜΟΣ 1894/1990  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΧΟΛ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (συγκεντρωμένη σχετική νομοθεσία.)
Νόμος 3463/2006, ΦΕΚ 114/Τ. Α΄/2006  Κύρωση κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν.Π.Δ.Δ.:άρθρα 239,240,241,242,243)
.

 
Εγκύκλιοι  σχετικές  με  την μεταβίβαση των σχολ. περιουσιών.


Μεταβίβαση Σχολ. Περιουσίας σε Ο.Τ.Α. (Κ.Υ.Α. ΣΤ/13/22-12-2-1993/ΦΕΚ 40 -Τ. Β΄-1994).


Προθεσμία μεταβίβασης σχολ. περιουσιών. ( Άρθρο 274  Ν. 3463/2006) 

 Αρμοδιότητες Δήμων σχετικές με τη λειτουργία των Σχολικών μονάδων (πλημμελής φοίτηση μαθητών,παραχώρηση σχολικών κτιρίων, σχολικές επιτροπές, κανόνες υγιεινής, εμβολιασμοί, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνωνδιακοπή μαθημάτων, τηλεφωνικές συνδέσεις, μεταφορές μαθητών), παρ.4/άρθρο 94/Ν.3852-2010(Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α     Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Α.Φ.Μ.  Σχολικών μονάδων -Σχολικών Επιτροπών (1999)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 Σύσταση -Λειτουργία - Διοίκηση Σχολικών Επιτροπών ( Αποσπάσματα Ν. 3463/2006, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων άρθρο 282-αποζημίωση μελών σχ. επιτροπών).

 Εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολ. κτιρίων από τις σχολ. επιτροπές (ΦΕΚ 217/1995, Υ.Α. 13172/17-3-1995).


ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν.2621/1998)
 Υλοποίηση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου (Φ.11.1/175/Γ1/116/8-2-2000/ΥΠΕΠΘ)
 
 Υλοποίηση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου (Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999/ΥΠΕΠΘ)

 
 Αγωγή Υγείας - Σχολικοί Τροχονόμοι ( 39975/γ1/13-4-2007/ΥΠΕΠΘ)

 
 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ- ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
  

 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (4-3-2008)

 Συντομογραφία τίτλου Υ.ΠΑΙ.Θ.  ( 101341/ΣΤ5/23-7-2013/Υ.ΠΑΙ.Θ.)

 Τύπος και περιεχόμενο σφραγίδων (19421/ΣΤ5/22-2-2012/Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)

Τύπος σφραγίδων Δημοσίων Αρχών (Ν.48/1975, περί Εθν. Σημαίας,  Εμβλήματος της Ελλ. Δημοκρ., όρκος δημ. υπαλλήλων)

 Αλλαγή τίτλου Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 2234/Β΄/7-10-2009)
 
 Συντομογραφία τίτλου Υπ. Παιδείας  Δ. Β. Μ. Θ. (ΦΕΚ 152/Β΄/17-2-2010)


Τύπος και περιεχόμενο σφραγίδων (ΣΤ5/27/12-5-2000/ΥΠΕΠΘ  &  82045/ΣΤ/5/10-8-2006/ΥΠΕΠΘ).
Ορισμός  περιφερειών  και έδρα Σχολικών Συμβούλων (ΦΕΚ 662/Τ. Β΄/1983).

 Καθορισμός σχολείων των περιφερειών των Σχολικών Συμβούλων (ΦΕΚ 606/Τ. Β΄/2001).

 Καθορισμός έδρας Γραφείων Πρωτ. Εκπ/σης (ΦΕΚ 568/Τ. Β΄/1986).

 ΝΟΜΟΣ  1566/1985  (ΦΕΚ 167_Τ. Α΄_ 30-9-1985).

ΝΟΜΟΣ  1566/1985   (Με τροποποιήσεις). 

ΝΟΜΟΣ 2517,  ΦΕΚ160/1997  (Άρθρο 9 , ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΩΡΑΡΙΟ)

ΝΟΜΟΣ 2525ΦΕΚ 188/1997Ολοήμερα-Διορισμοί ΑΣΕΠ-Αξιολόγηση)

ΝΟΜΟΣ  2413  ΦΕΚ 124/1996  (ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΠ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΣΚ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ (Ν. 3027/ΦΕΚ152/2002)

ΝΟΜΟΣ 3687/2008, ΦΕΚ159/1-8-2008. (Προϋπηρεσία αναπλ.-ωρομισθ., αιτήσεις παραίτησης εκπ/κών, διορισμοί εκπ/κών με προϋπηρεσία, προσθήκη δικαιολογητικών εγγραφής στο Δημ. σχολείο).

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ   ( ΠΔ 200-201) ΦΕΚ 161/1998)

 
 
Διαβιβαστικό έγγραφο των  Π.Δ. 200-201 (Φ.3/716/Γ1/825/27-7-98/Υ.Π.Ε.Π.Θ)

 
Τροποποιητική Κ.Υ.Α. αύξησης αναλογίας μαθητή/νηπίου ανά δάσκαλο/νηπιαγωγό (  Φ.12/622/129803/Γ1/16-9-2013/Υ.ΠΑΙ.Θ.) 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ  ΑΝΑ  ΔΑΣΚΑΛΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ (ΦΕΚ1507/Β΄/2006)

 Αλλαγή  Βιβλίου Μητρώου και Προόδου και αλφαβητικού ευρετηρίου (Φ.6/257/57900/19-5-2010/ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.) 

 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ  ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ  (Φ.82215/18303/9-7-2013/ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ   (Φ.6/320/58038/Γ1/23-5-2012) 

Τήρηση διατάξεων (σχολικές περιφέρειες-ζώνες) σχετικά με τις εγγραφές μαθητών. (Φ.6/509/127124/Γ1/12-10-2010)

  Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημ. Σχολείου (άρθρο 7,  Π.Δ. 201/1998 & προσθήκη επιπλέον δικαιολογητικών άρθρο 27, Ν. 3687/2008)  - Μετεγγραφές.


 Δικαιολογητικά εγγραφής νηπίων και διαδικασία εγγραφής (άρθρο 7, Π.Δ. 200/1998). 


 Πιστοποιητικά ιατρικών εξετάσεων για εγγραφή στο Νηπιαγωγείο & στο Δημ. Σχολείο  και Α.Δ.Υ.  (Φ.6/261/44789/Γ1/23-4-2012/ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (2013)

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  (Υ.Α.58410/Γ4/14-6-2013, ΦΕΚ 859/Τ΄Β΄/23-6-2005)

Διευκρινήσεις για το Α. Δ. Υ. ( 47671/Γ4/15-5-2006/ΥΠΕΠΘ)
 
 Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΠΑ  για χορήγηση Πιστ. Υγ. για εγγραφές μαθητών στην Π.Ε. και συμπλήρωση Α.Δ.Υ. (Φ.6/238/41142/Γ1/26-3-2013/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.)  


 Εγκύκλιος Υπ. Υγείας για την συμπλήρωση του Α.Δ.Υ. (Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013)  


  Εγκύκλιος  ΕΟΠΥΥ για την πιστοποίηση Υγείας  Μαθητών και τη συμπλήρωση του ΑΔΥ (16608/11-4-2012/ΕΟΠΠΥ)

 Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ - Συγκρότηση κλιμακίων για χορήγηση Α.Δ.Υ. ( 8498/27-2-2013/ΕΟΠΥΥ)
 Εγγραφές μαθητών Ρομά (Φ.3/960/102679/γ1/20-8-2010/ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)
 Καθιέρωση κάρτας φοίτησης Ρομά ( 1996)

 Ορισμός ηλικίας 1ης εγγραφής στο Δημ. Σχολείο και Νηπιαγωγείο ( άρθρο 10/παρ.1α & β/Ν.2327/1995)
Υποχρεωτική μονοετής φοίτηση νηπίων στο Νηπ/γείο και τιμωρία λόγω παράλειψης εγγραφής (άρθρο 73/παρ. 1, Ν. 3518-ΦΕΚ 272/Α΄/2006). 

Οδηγίες σχετικά με την εγγραφή νηπίων πρώτης και δεύτερης ηλικίας στα Νηπιαγωγεία.(Φ.12/602/55872/Γ1/30-5-2007).

 Παράλειψη από γονέα και κηδεμόνα εγγραφής στο Δημ. Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο και ανώτατο όριο ηλικίας φοίτησης στο Δημ. Σχολείο (παρ.3/άρθρο 2/Ν. 1566_1985)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ 
 ΟΡΙΟ  ΗΛΙΚΙΑΣ  ΦΟΙΤΗΣΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧ. ( Φ.6/53/Γ1/226/6-3-2000/ΥΠΕΠΘ).  


Παράταση φοίτησης μαθητών σε Ειδικά   Σχολεία  και  Νηπ/γεία (άρθρο 8/ παρ.1α/Ν.3699/2008)


 ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ ( 120323/Γ2/27-9-2010)
Εγγραφές αλλοδαπών στην Πρωτ. Εκπ/ση (Φ.7/331/75211/Γ1/25-6-2010/ΥΠΠΔΒΜΘ).
ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΡΘΡΟ 40 Ν. 2910/01 (ΦΕΚ 91 Α΄)

 Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων 
(απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών) 133099/Γ2/19-9-2013/Υ.ΑΠΙ.Θ.
 Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών - Εγγραφές Αλλοδαπών μαθητών ( Εγκύκλιοι : Φ.12/977/109744/Γ1/26-8-2010,10407/Γ2/4-8-2008 & 91109/Γ2/10-7-2008).
 Επιλογή σημαιοφόρων-παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων ( Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011)
 Διευκρινιστική εγκύκλιος για επιλογή σημαιοφόρων-παραστατών (Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011)
Επιλογή σημαιοφόρων-παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων ( Φ.10/480/121119/Γ1/29-9-2010)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ( συγκεντρωμένες εγκύκλιοι ΥΠΕΠΘ).Διευκρίνηση σχετικά με την επιλογή σημαιοφόρων (Φ.10/306/1088448/Γ1/19-10-2006).
 Γνωμοδότηση Νομ. Συμβουλίου του Κράτους για την επιλογή των σημαιοφόρων.

  Νόμος 2327, ΦΕΚ 156/Α΄/31-7-1995  Ίδρυση Ε.ΣΥ.Π. ,Κ.Ε.Ε., ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε., Ι.Δ.ΕΚ.Ε., ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ Δ.Δ.Ε., φοίτηση στα Νηπ/γεία,   ηλικία εγγραφής μαθητών στην Ά τάξη και νηπίων(άρθρο 10/παρ. 1).
 ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΙΤΛΩΝ - ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ
Αντιστοιχία τίτλων αλλοδαπής (Φ.815.4/764/149034/Ζ1/8-12-2008)
 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΦΕΚ 1139/τ΄Β΄/23-8-2006)
 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΦΕΚ1420/Τ΄Β΄/8-8-2007).

 ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   ΦΕΚ 43/2000
 Συμπλήρωση ωραρίου-υπερωρίες (Φ.361.1/857/131179/Δ1/19-11-2007/ΥΠΕΠΘ).
 Ανάθεση Υπερωριών (1ώρα - 5ώρες και 6ώρες - 10 ώρες) σε μονίμους, αναπληρωτές, ωρομισθίους (Φ.361.1/953/146655/Δ1/19-12-2007/ΥΠΕΠΘ) 
 
Συμπλήρωση ωραρίου Εκπ/κών Ειδικοτήτων  σε άλλη βαθμίδα Εκπ/σης και εκπ/κών σε δυσπρόσιτα - θέματα εκπ/κών Μουσικής (Ν. 3475/2006, άρθρα 20,21/ΦΕΚ.146/΄Α΄/2006).

 Ανώτατο όριο ανάθεσης υπερωριών σε εκπ/κούς  (146161/ΙΒ/20-12-2011/Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)

 Διευκρίνηση για τις απαλλαγές των πολυτέκνων. ( 139629/Δ1/10-11-2009)
 Απαλλαγή πολυτέκνων εκπ/κών από εξωδιδακτικές εργασίες. (Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008).
 Συμμετοχή εκπ/κού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες (Φ.3/865/Γ1/1133/9-10-1997/ΥΠΕΠΘ)
                             
Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων σε Παιδικούς και Βρεφ/κούς Σταθμούς (Υ.Α. Φ.12/1051/81685/Γ1/20-7-2007)

 Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής - Φροντ. Τμημ. 
( Φ.10/20/Γ1/708/7-9-1999, ΦΕΚ 1789/Α΄/28-9-1999)
Λειτουργία τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.1/506/90851/Γ1/7-9-04/ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

 ΒΙΒΛΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (2008-09).
 Προγράμματα ένταξης Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα. (2009)

ΕΝΤΑΞΗ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ( Υ.Α. Γ1/377/865/18-9-1992/ ΦΕΚ 577 τ. Β΄/1992)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεσμός, Περιεχόμενο, Υλοποίηση - Υ.Α. Γ2/486/28-8-1992/ΦΕΚ 629 τ. Β΄/1992) 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ( ΦΕΚ 917 Τ΄Β΄/2001)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ 917/2001 ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ (ΦΕΚ 957/Τ΄Β΄ 2002)
ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ( ΦΕΚ.1280/Τ. Β΄/2005/-ΥΑ.Φ.12.1/545/8512/Γ1/31-8-2005)
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΔΗΜ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡ. ΟΛΟΗΜ. (ΦΕΚ 1325/Τ΄Β΄/2003)
.    
Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στην Γ΄τάξη - Πρόγραμμα σπουδών Νέες Τεχνολογίες στην εκπ/ση του ολοήμερου σχολείου - Παρεμβάσεις στο πρόγραμμα του ολοήμερου(ΦΕΚ 1325/ΤΒ΄/2003
Επέκταση διδασκαλίας 2ης ξένης γλώσσας στο Δημ. Σχολείο (1-06-2006). 
 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Δ. 462/ΦΕΚ 171/Τ. Α΄/11-11-1991)

 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (ελάχιστος αριθμός μαθητών για:  Τ.Ε. ,ΆΡΘΡ. 6,  Ειδ. Δημ. Σχ. αρθρ. 8 & 10, Παράλληλη στήριξη, κατ΄ οίκον διδασκαλία: άρθρ.6, Διοίκηση ΣΜΕΑΕ άρθρ. 10)    ( Ν.3699/2008, ΦΕΚ 199/Α΄/2008)

 Διευκρινήσεις Ν. 3699/2008 από τον Σχολ. Σύμβουλο Ειδ. Αγωγής (εγκ. 12/31-10-2008/αρ. πρωτ. 183)     
 ΠΕΡΙ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ( Ν. 1143/1981, ΦΕΚ 80/Α΄/1981)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Δ. 603,ΦΕΚ 117/1982).
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ -  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΜΕΑ,  ΩΡΑΡΙΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤ. ΚΔΑΥ,  (ΦΕΚ 449/Τ΄Β/2007).
ΙΔΡΥΣΗ ΣΜΕΑ - ΚΔΑΥ    (Ν. 2817- ΦΕΚ 78/2000)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑY (FEK 1503/B'/2001)

Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις Σ.Μ.Ε.Α. (ΦΕΚ.2105/τ. Β΄/30-10-2007)
ΕΝΤΑΞΗ ,ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΜΕΑ ( ΦΕΚ 1319 Β΄/2002)
 Καθορισμός τρόπου παροχής εκπ/σης στο σπίτι (ΦΕΚ 1356/Β΄/2002) 
 Αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Φ.3/527/89125/Γ1/3-9-2004/ΥΠΕΠΘ)
 
Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς (Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (153506/Γ6/3-12-2010/Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)) 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΚΠ/ΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (N.3699/2008,άρθρο 6). 
 
Ειδικότερα θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία: παράλληλη στήριξη,  στήριξη με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό  και διδασκαλία στο σπίτι (25-8-2009).
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Ν.682/77, ΦΕΚ 244/Τ.Α΄/ 1977)
 ΘΕΜΑΤΑ,  
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (αντικαταστάσεις άρθρων Ν. 3467 επιλογής στελεχών) - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔ. &  ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (Ν.3577 ΦΕΚ130/2007)

 Ρυθμίσεις για εργαζομένους με  συμβάσεις έργου αορίστου χρόνου (Π.Δ. 164_2004) 

 Καθορισμός αμοιβών καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ( 
Υ.Α. 2/51692/4-9-2007).
 Καθορισμός αμοιβών καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου
Υ.Α. 2/18254/22/3-4-2008).
 Χρηματοδότηση Σχ. Επιτροπών για τις αμοιβές καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου
Υ.Α. 95873/Δ4/5-9-2007).

Καθορισμός ωραρίου καθαριστριών ΙΔΑΧ ( ΦΕΚ 932/Τ. Β΄/21-5-2008)

Τροποποιητική Κ.Υ.Α. της  64321/Δ4/16-5-2008Κ.Υ.Α. ( 125067/Δ4/6-10-2010).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-5-2008, ΦΕΚ 1003/2008).
ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (Υ.Α. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ. 93828 ,ΦΕΚ 1183/2006)
Κανόνες Υγιεινής και καθορισμός προϊόντων σχολικών κυλικείων (ΦΕΚ 563/1998)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΦΕΚ 242/2004)
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 242/2004 (ΦΕΚ 926/2004)

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετική με την Υ.Α./Υ1γ/ΓΠ οικ/93828/2006(ΦΕΚ 1183/2006)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΥΛΙΚΕΊΩΝ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (29405/Δ4/13-3-2007/ΥΠΕΠΘ)
Διευκρινήσεις για το μίσθωμα των κυλικείων (16-1-2008)
Εκκαθάριση αρχείων Δημοσίων Υπηρεσιών ( Π.Δ. 162/1979 & Π.Δ. 87/1981)

 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΌΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΒΑΘΜΟΙ - Μ.Κ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ,  ΕΦΕΔΡΕΙΑ (Ν.4024, ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

Επίδομα θέσης ευθύνης Δ/ντή Δημ. Σχολείου βάσει του αριθμού τμημάτων των σχολικών μονάδων (2/21702/0022/8-6-2012/Γ.Λ.Κ.)
Προσδιορισμός τμημάτων για καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης των Δ/ντών και Υποδ/ντών (Φ.361.22/25101/Δ1/25-2-2013)

Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. (Ν. 3833, ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010). 
Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.ΜΝΗΜΟΝΙΟ  (N. 3485, ΦΕΚ 65/Τ. Α΄/6-5-2010)
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΩΡΑΡΙΟΥ  ΕΚΠ/ΚΩΝ  ΚΑΙ  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  ( ΥΠΑΙΘΠΑ/34453/ΙΒ/12-3-2013) 
 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (2/55768/0022/20-2-2009/Γ.Λ.Κ.)
 Οδοιπορικά για Α.Μ.Ω. (e-mail Y.Π.Δ.Β.Μ.Θ./16-11-2010)

 ΝΟΜΟΣ 3027 (ΦΕΚ152/28-6-2002) Ρύθμιση θεμάτων ΟΣΚ

Νόμος 3454/ΦΕΚ75-2006 (Ενίσχυση τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών)

 ΑΔΕΙΕΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)
 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ  ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ο.Τ.Α.  (2006).
 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο.Τ.Α. (Φ.351.5/77/165375/Δ1/29-12-2010)
 ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ (10-7-2007) 
 
Άδεια διευκόλυνσης για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνων (Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561/9-8-2007). 

 Εγκύκλιος για άδεια σε εκπ/κούς για συμμετοχή σε συνελεύσεις των συνδικαλιστικών τους συλλόγων, ( Φ.351.5/25/58140/28-5-2010/ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)
 
Άδεια για συμμετοχή εκπ/κών σε συνελεύσεις συνδικαλιστικών συλλόγων-2000 ( εγκύκλιοι-νόμοι).


 Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (Φ.361.5/4/17155/Δ1/13-2-2009).
Επισκέψεις και πρακτικές  ασκήσεις σε σχολεία Π.Ε. μετεκπαιδευόμενων σε διδασκαλείο  (Φ.27/1018/111318/Γ1/14-9-2009/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ   ΦΕΚ 1340/2002
 Ρύθμιση Θεμάτων εκπ/κών, Νόμος 1824 ( ΦΕΚ 296_Α΄_1988).
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Ν.3194_ΦΕΚ 267/2003)
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (Ν.3255 ΦΕΚ 138/2004)
ΝΟΜΟΣ 2986 (οργάνωση υπηρ. Α/θμιας- αξιολόγηση-επιμόρφωση)ΦΕΚ  24/2002
 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ   (ΠΔ 25  ΦΕΚ 20/2002)

 Ν. 3260/2004, Ρυθμίσεις θεμάτων διοίκησης και προσλήψεων ( ΦΕΚ 151/Α΄/2004). 
 Ν. 3467/2006ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΦΕΚ128/τΑ΄/2006
 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  (αντικαταστάσεις άρθρων επιλογής στελεχών του Ν. 3467/2006 ) Ν.3577, ΦΕΚ130/2007

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Π.Ε. (ΠΔ 1/2003, ΦΕΚ 1/2003)

Σύστημα επιλογής-αναπλήρωσης προϊσταμένων οργ. μονάδων - Λήξη θητείας μελών ΠΥΣΠΕ (άρθρο 5, παρ.8)  - Διαδικασία συγκρότησης νέου ΠΥΣΠΕ (άρθρο 6, παρ. 2),  Ν. 3839/29-3-2010,  ΦΕΚ 51/Τ. Β΄/2010
Καθορισμός τρόπου τήρησης πρακτικών και συνέντευξης υποψηφίων στελεχών Εκπ/σης (Φ.353.1/23/85196/Δ1/14-7-2010, ΦΕΚ 1085/Β΄/2010) 

 Ν. 3848 /2010 (ΦΕΚ 71-Α΄-19-5-2010).  Αναβάθμιση του ρόλου του εκπ/κού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπ/ση, (ΑΣΕΠ, Διορισμοί-προσλήψεις εκπ/κών, προϋπηρεσία-αναπληρωτές, επιλογή στελεχών, Μεταθέσεις-Αποσπάσεις,  Αξιολόγηση σχολ. μονάδων-εκπ/κών, Αλλαγή  διαδικασίας επιλογής μελών ΠΥΣΠΕ , κ.λ.π.).
 Ν. 3966 / 2010 (ΦΕΚ 118-Α΄- 24-5-2011). Τροποποιήσεις, καταργήσεις, προσθήκες διατάξεων στους Νόμους 3848 , 2817, 1566, 2327, 3699, άρθρο 56 : τροποποιήσεις Ν3699-Θέματα Ειδ. Αγωγής, Ι.Ε.Π., Ι.Τ.Υ.Ε. , Πλαίσιο λειτουργίας Πειραματικών Σχολείων.  
 Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Δ/ντών (85212/Δ1/24-7-2013/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), Υποδ/ντών (104022/Δ2/10-9-2012/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).
Διευκρινήσεις για τη διαδικασία πλήρωσης κενούμενων θέσεων στελεχών εκπ/σης (106139/Δ1/30-8-2010/ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)
Διαδικασία πλήρωσης κενούμενων θέσεων στελεχών εκπ/σης (Φ.353.1/92/119323/Δ1/ 24-9-2010).
 Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών Δημ. Σχολείων, (72078/Δ2//29-6-2010).
 Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών Δημ. Σχολείων, (Φ.361.22/41/90985/Δ1/30-7-2010)
 Διευκρινήσεις για τη διαδικασία πλήρωσης κενών-κενούμενων θέσεων Δ/ντών Δημ. Σχολείων, (Φ.361.23/6/106758,107572/Δ1/7-9-2010)
 Διευκρινήσεις για τη διαδικασία πλήρωσης κενών - κενούμενων θέσεων δ/ντών - υποδ/ντών σχολ. μονάδων, προϊσταμένων δημ. σχολ., νηπιαγωγ. (Φ.361.23/7/110794,112094/Δ1/20-9-2010).

Σύσταση μιας οργ. θέσης στα 10/θ και άνω Δημ. Σχολεία ( άρθρο 47/Ν.2413/1996)
...

Αντιγράψτε γιατί χανόμαστε.......

Αρθρογράφος: 
Αναστασία Καλαφάτη
 
Ο Federico Garcia Lorca στο Μουγκό παιδί αναφέρει:
Ένα παιδί γυρεύει τη φωνή του.
Την έκλεψε ο βασιλιάς των γρύλλων.

O βασιλιάς αυτός έχει επιτύχει...τα
τελευταία χρόνια να καταφέρει ισχυρά χτυπήματα στην ήδη γονατισμένη ελληνική εκπαίδευση. Έχει, όμως, κι αυτός τις αδυναμίες τους, όπως όλοι/ες. Οσον αφορά στην εκπαίδευση, μια από αυτές είναι η ιδιωτική εκπαίδευση, χωρίς βέβαια να χάνει τον ζήλο του για την υποβάθμιση της δημόσιας. Δεν είναι πολύς καιρός που προτάθηκε από τους εντεταλμένους του βασιλιά τα ιδιωτικά σχολεία να σταματήσουν να υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας αλλά να υπαχθούν στο Υπουργείο Εμπορίου-μια υπόθεση που  εκκρεμεί ακόμα- δείχνοντας με σαφήνεια τη σχεδόν φιλοσοφική προσέγγιση του στον όρο «παιδεία». Γιατί, όμως, ο βασιλιάς ενδιαφέρεται τόσο για την ιδιωτική εκπαίδευση; Γιατί επιδιώκει με κάθε τρόπο την κατάργηση των δικαιωμάτων των ιδιωτικών-και όχι μόνο- εκπαιδευτικών;
 
Καχύποπτοι αντιφρονούντες του καθεστώτος ίσως πουν πως  συγγενικά πρόσωπα και φίλοι του βασιλιά που είναι υψηλόβαθμα στελέχη ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων  αδημονούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να απαλλαχτούν από τον βραχνά των εργασιακών δικαιωμάτων και να μπορέσουν να υλοποιήσουν το κοινό τους όνειρο: μια εκπαίδευση που πουλιέται ακριβά, αγοράζετα δύσκολα, ελέγχεται εύκολα και εξαθλιώνει τους/τις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες ως μορφωμένοι ζητιάνοι αναζητούν την τύχη τους στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εκδιωγμένοι/ες από τη δημόσια εκπαίδευση και συμβιβαζόμενοι/ες με τις εργασιακές συνθήκες που τους έχει «εξασφαλίσει» ο βασιλιάς. Είναι τυχεροί/ές, άλλωστε. Δεν είναι άνεργοι. Ο βασιλιάς, όπως προαναφέρθηκε, περιγράφει την παιδεία με όρους εμπορίου. Έξοδα, έσοδα κέρδος, ζημία. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι της παιδείας: έχει πολλά έξοδα, μακροπρόθεσμα έσοδα-που κανείς υπουργός ή πρωθυπουργός δεν θα παραμεινει στην εξουσία μέχρι να τα καρπωθεί, ενώ αν δεν ελεγχθεί επαρκώς μπορεί να προκαλέσει ζημία στο καθεστώς.
 
Η υπόθεση της κ. Μπουλούτα ανοίγει για τους/τις ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς τους ασκούς του Αιόλου. Όταν με περισσή ευκολία γίνεται αποδεκτή η αποβολή των αιρετών της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε από το ΚΥΣΔΕ και με συνοπτικές διαδικασίες απολύεται μια εκπαιδευτικος με 23 χρόνια υπηρεσίας, καθίσταται εύκολα κατανοητό πόσο θα δυσκολευτεί το επόμενο ΚΥΣΔΕ να προσυπογράψει τη «δίκαιη» απόλυση  ενός/μιας εκπαιδευτικού με 5 χρόνια υπηρεσίας σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Είναι σαφές πως η ιδιωτική εκπαίδευση γίνεται περισσότερο ιδιωτική παρά εκπαίδευση.
 
Για άλλη μια φορά η πλάνη, η εξαπάτηση επιβραβεύονται γιατί βολεύουν. Άλλωστε ο μαθητής δεν έκανε κάτι μεμπτό  για έναν βασιλιά που εξαπατά κατά συρροή έναν ολόκληρο λαό.  Ο μαθητής θα μπορούσε να είναι ένας ακόμα μαθητής που, όπως πάμπολλοι άλλοι κάποια στιγμή στα μαθητικά τους χρόνια, αντέγραψε και εντοπίστηκε από την επιτηρήτρια. Ο πατέρας του, όμως, δεν είναι ο κάθε πατέρας του κάθε μαθητή. Το σχολείο του μαθητή δεν είναι το κάθε σχολείο. Η απόλυση της κ. Μπουλούτα δεν είναι μια ακόμα απόλυμενη που προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των απολυμένων. Είναι, όμως, μια ακόμα επίδειξη δύναμης του βασιλιά σε μια υπηκοο του που αμφισβήτησε το κύρος του. Η δίωξη της κ. Μπουλούτα αφορά κάθε εκπαιδευτικό γιατί συνιστά όχι απλή παρέμβαση στο έργο της αλλά τιμωρία για την επιτέλεσή του. Αφορά κάθε εκπαιδευτικό γιατί πλέον θα είναι το κείμενο που θα «αντιγράφεται» με τη σφραγίδα του βασιλιά σε κάθε ανάλογη περίπτωση στο μέλλον.
 
Το ζητούμενο είναι πώς (ή αν) σκοπεύει  η εκπαιδευτική κοινότητα  να απαντησει στην απαράδεκτη δίωξη της συναδέλφου. Η οργή που θα έπρεπε να υπάρχει μετά την πρόσθεση ακόμα μιας προσβλητικής απόφασης για τον εκπαιδευτικο κόσμο, έπειτα από τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών, τον κατακερματισμό της τεχνικής εκπαίδευσης, τον εμπαιγμό των αναπληρωτών καιι τόσες άλλες, έχει δόσει τη θέση της στην παθητική αποδοχή. Τα αντανακλαστικά του εκπαιδευτικού χώρου έχουν εδώ και πολύ καιρό ατονίσει ενώ η αδιαφορία των δασκάλων για τα προβλήματα των καθηγητών ή των δημόσιων εκπαιδευτικών για τα προβλήματα των ιδιωτικών κι αντίστροφα έχει κατακερματίσει τον κλάδο. Η φωνή των εκπαιδευτικών μοιάζει να είναι αιχμάλωτη μακριά όπως και η φωνή του παιδιου στο ποιημα του Lorca.
 
Πηγή: tvxs.gr