ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

ΓΕΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ
Φ.1             ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Φ 1.1
Διατάγματα και Αποφάσεις κανονιστικές, ερμηνευτικές κ.λ.π., βασικές εγκύκλιοι, διαταγές σε θέματα Εκπ/σης. Τηλεφωνικοί κατάλογοι ΥΠΕΠΘ. ΦΕΚ
Φ 1.2
Αποφάσεις-Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ΑΣΔΥ, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Διοικητικών δικαστηρίων.
Φ.2                    ΙΔΡΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
Φ 2.1
Ίδρυση, έδρα, όρια, μεταβολές, προαγωγές, υποβιβασμοί σχολ. Μονάδων, εσωτερική οργάνωση – διάρθρωση, λειτουργία, αρμοδιότητες,   .εκθέσεις λειτουργίας, ειδικές εκθέσεις λειτουργίας, προτάσεις (Δ/σης),προτάσεις (Σχ. μονάδας ),  αναφορές  καταδικασθέντων, ωράριο λειτουργίας Δ.Υ.
Φ 2.2
Επιχορηγήσεις, λειτουργικές δαπάνες, πάσης φύσεως, παραστατικά λειτουργικών δαπανών, μισθώσεις και δαπάνες αυτών, προμήθειες
Φ.3              ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Φ 3.1
Επιλογή οικοπέδων – οικημάτων, αγορά ή απαλλοτρίωσή τους.  Επιτροπές κρίσεως καταλληλότητας – εκθέσεις επιτροπών. Τίτλοι κυριότητας, μελέτες, σχέδια ανέγερσης, πρακτικά παραλαβής, σχετική αλληλογραφία, δαπάνες.
Φ 3.2
Κανονισμός επισκευής και συντήρησης διδακτηρίου, θέματα με εργασίες επισκευής – συντήρησης – επέκτασης διδακτηρίων, παραστατικά δαπανών,  Πυρασφάλεια, Συστέγαση σχολείων - Νομαρχιακό Ταμείο – Ο.Σ.Κ., Δημοπρασίες, Επισκευές - Πυρασφάλεια κτιρίου.
Φ.4               ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Φ 4.1
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Γραφείου
Φ 4.2
Εποπτικά μέσα διδασκαλίας, εξοπλισμός εργαστηρίων
Φ 4.3
Αθλητικό υλικό
Φ.5                              ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Φ 5.1
ΟΕΔΒ, Διδακτικά βιβλία, σχολικές και μαθητικές βιβλιοθήκες, διανομή βιβλίων, ελεύθερα βοηθήματα, πίνακες εγκεκριμένων βιβλίων, έρευνα για διδακτικά βιβλία
Φ 5.2
Περιοδικά, δημοσιεύματα εφημερίδων
Φ.6                  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Φ. 6
Σχετική νομοθεσία, σύσταση-διορισμός μελών Σχ.επιτροπών.
- Γραμματείς σχολικών επιτροπών, διατάξεις λειτουργίας και διαχείρισης, έλεγχος διαχείρισης, αντίγραφα πράξεων, πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, εκθέσεις ελεγκτικού συνεδρίου – κυλικεία Σχολείων.
- Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί
- Διάθεση πιστώσεων κλπ.-καθαρίστριες
Φ.7               ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Φ 7
- Απογραφικά δελτία στατιστικοί πίνακες ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δελτία και πίνακες Ε.Σ.Υ.Ε.
- Δελτία κινήσεως προσωπικού (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
- Ειδικά στατιστικά στοιχεία ιδιωτικής εκπαίδευσης, κάθε φύσεως λοιπά στατιστικά και απογραφικά δελτία, πίνακες, σχετική αλληλογραφία.
Φ.8                    ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ
Φ 8.1
Ειδική αντιγραφειοκρατική νομοθεσία, Διατάγματα και εγκύκλιοι σε θέματα οργάνωσης, προτάσεις  - μελέτες για βελτίωση του  εκπαιδευτικού συστήματος και την απλούστευση των διαδικασιών, αποκέντρωση, Σώμα ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Φ 8.2
Οργάνωση  αρχείου, Κ.Α.Δ.Υ., σύνταξη , τυποποίηση εγγράφων, εγκύκλιοι για δημοτική γλώσσα και μονοτονικό στη Δημ. Διοίκηση. Θέματα μικροφωτογράφησης.
Φ 8.3
Νομοθεσία και εκκαθάριση αρχείου, επιτροπές, πρακτικά – καταστάσεις  εκκαθάρισης αρχείου, αλληλογραφίας.
Φ.9                  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ
Φ. 9
Πάσης φύσεως εμπιστευτική αλληλογραφία - Θέματα ΠΣΕΑ
Φ.10                            ΣΥΣΤΑΣΗ- ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Φ. 10.1
- Προϋποθέσεις διορισμού, υποβλητέα δικαιολογητικά.
- Πίνακες διοριστέων, διορισμός, ορκωμοσία, ανάληψη υπηρεσίας.
- Προσωρινή – οριστική τοποθέτηση.
-  Μονιμοποίηση – αναδιορισμός.
-  Παραίτηση, ανάκληση, αποδοχή αυτής, απόλυση – Πιστοποιητικά  Υπηρεσιακών μεταβολών,   τρίμηνες αποδοχές. Σύνταξη, Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης
Φ 10.2
Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά υπηρεσιακής καταστάσεως γενικά του εκπ/κού και διοικητικού προσωπικού, περιουσιακά στοιχεία, προϋπηρεσίες..
Φ.11              ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Φ 11.1
Προαγωγές, πίνακες προακτέων- κλιμάκια
-  Μετατάξεις, εντάξεις, διαβαθμίσεις, προϋπηρεσία, επετηρίδα.
-  Πράξεις χορήγησης επιδομάτων.
Φ 11.2
Μεταθέσεις πάσης φύσεως, πίνακες μετατιθεμένων, αποσπάσεις, ειδικές μετακινήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις
Φ.11.3
Στελέχη Εκπ/σης
Φ.12                            ΑΔΕΙΕΣ-

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Φ 12.1
-  Άδειες κανονικές – εκπ/κές  - αναρρωτικές -  άνευ αποδοχών , κύησης- τοκετού, μεταφορά αδειών
-  Άδειες εκπ/κές (εσωτερικού – εξωτερικού)
-  Άδειες συνδικαλιστικές και για Γενικές Συνελεύσεις.
-  Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Φ 12.2
Παραπομπές στην υγειονομική επιτροπή, υγειονομική περίθαλψη βιβλιάρια ασθενείας, Γραμματέας Υγειονομ. Επιτροπής, κρατήσεις  υγειον. περίθαλψης. Διαθεσιμότητα από ασθένεια που θεραπεύεται.
Φ.13                ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ -ΠΟΙΝΕΣ - ΑΜΟΙΒΕΣ
Φ 13.1
Πειθαρχικώς προϊστάμενοι, καταγγελία, έγερση πειθαρχικής αγωγής, κλήση σε απολογία, πειθαρχικά συμβούλια, πειθαρχικές ποινές, εκτέλεση ποινών, παραγραφή πειθαρχικού αδικήματος, διαγραφή πειθαρχικής ποινής, διαθεσιμότητα, αργία, Συμβούλιο Επικρατείας.
Φ 13.2
Ηθικές- υλικές αμοιβές
Φ.14              ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Φ 14.1
Εκκαθαριστές, μισθός, δώρα, φύλλα ενάρξεως-διακοπής μισθοδοσίας, καταστάσεις αποδοχών, περικοπές αποδοχών, φορολογικές βεβαιώσεις
 Χρονοεπιδόματα, φόρος εισοδήματος.
Δάνεια από διάφορα ταμεία  
Βεβαιώσεις αποδοχών.
Φ 14.2
Ειδικές αμοιβές συμβουλίων , επιτροπών, συνεργείων, ομάδων  εργασίας,
- Έξοδα μετάθεσης, απόσπασης, μετακίνησης, τοκετού, κηδείας, νοσηλεία οδοιπορικά εκπ/κού, εγκρίσεις μετακινήσεων εκτός έδρας
-  Εξαγορά προϋπηρεσίας, ασφαλιστικά ταμεία Ι.Κ.Α.
Φ 14.3
Υπερωρίες
Φ.15                            ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Φ 15.1
Διδασκαλεία ΔΕ και ΜΕ, ΣΕΛΔΕ και ΣΕΛΕΤΕ, ΠΕΚ, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση εσωτερικού-εξωτερικού, πίνακες μετεκπαιδευμένων, ΑΣΠΑΙΤΕ
Φ 15.2
Διαλέξεις, σεμινάρια, εκπ/κή έρευνα, συνέδρια, υποτροφίες εκπαιδευτικών, μορφωτικές ανταλλαγές ,εισαγωγική επιμόρφωση.
Φ.16                ΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Φ 16.1
Αιτήσεις, δικαιολογητικά, διορισμός, ορκωμοσία, τοποθέτηση, μισθοδοσία, απόλυση (πρόσθετων)αναπληρωτών, πιστώσεις, σχετική νομοθεσία. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας αναπληρωτών.
Φ 16.2
Πρόσληψη, ανάθεση διδασκαλίας σε ωρομίσθιους, αμοιβή τους.
Φ 16.3
.Ειδική νομοθεσία, διαδικασία πρόσληψης, δικαιολογητικά αιτούντων, απόλυση, μισθοδοσία υπαλλήλων με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου και επιστατών- γραμματέων- καθαριστριών.
Φ.17                            ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Φ 17.1
θέματα οργανώσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών σχολείων -  Φροντιστηρίων
Φ 17.2
Πάσης φύσεως θέματα προσωπικού Ιδιωτικής  εκπ/σης
Φ 17.3
Πάσης φύσεως   θέματα σχετικά με τους μαθητές ιδιωτικών σχολείων
Φ.18                          ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ  ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Φ 18
Σύνταξη, διαγραφή, τροποποίηση  υπηρεσιακών εκθέσεων
Φ.19                            ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Φ 19.1
Εγγραφές - κατατάξεις
Φ 19.2
Μετεγγραφές
Φ 19.3
Επανεγγραφές
Φ.20                      ΦΟΙΤΗΣΗ
Φ 20.1
Κύκλοι, έτη σπουδών, εξάμηνα, βαθμοί, έλεγχοι προόδου γραπτών, επίδοσης, ποινές, απουσίες, δελτία ατομικότητας, φοίτησης.
Φ 20.2
Υποτροφίες, αριστεία, βραβεία, έπαινοι, μαθητική πρόνοια, εισιτήρια
Φ 20.3
Ελληνόπαιδες, παλλινοστούντες  εξωτερικού,  αλλοδαποί μαθητές, σπουδαστές, τσιγγανόπαιδες
Φ.21                            ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Φ 21.1
Έκδοση τίτλων, βεβαιώσεις, απολυτήρια
Φ 21.2
Ανεπίδοτοι τίτλοι σπουδών
Φ 21.3
Ισοτιμία τίτλων σπουδών
Φ.22    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΙ -ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φ 22.1
Αναλυτικά προγράμματα, ωρολόγια, ωράριο διδασκαλίας
Φ 22.2
Μέθοδοι και οδηγίες τρόπου διδασκαλίας, σχετικές εγκύκλιοι και κατευθύνσεις
Φ 22.3
Διδακτέα, διδαχθείσα ύλη, σχετική αλληλογραφία
Φ 22.4
Προγράμματα σπουδών
Φ.23    ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Φ 23.1
Εκδρομές, επισκέψεις, εκπ/κές ανταλλαγές
Φ.23.2
Εορτές, ομιλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις,  εκκλησιασμός, κατηχητικά, προσκοπισμός, μαθητικές κοινότητες, έρανοι, ερυθρός σταυρός, ελληνική παράδοση, παραστάσεις, διαγωνισμοί εξωσχολικών οργανώσεων, διεθνών οργανισμών, σχολικοί συνεταιρισμοί, αργίες, τηλεόραση, συγχαρητήρια, εγκεκριμένες παραστάσεις
Φ.24                         ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Φ. 24.1
Αθλητικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, παρελάσεις, σημαία, παραστάσεις, αγώνες, περιφερειακά, πανελλήνιοι, μαθητικοί αγώνες, εξωσχολικός αθλητισμός , Ολυμπιακή εκπαίδευση.
Φ 24.2
Δημοτικά, εθνικά σχολικά γυμναστήρια, κλειστές αίθουσες γυμναστικής, κολυμβητήρια, χιονοδρομίες.
Φ.25                      ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Φ 25
Υγειονομική εξέταση, περίθαλψη μαθητών, εμβολιασμοί, απολυμάνσεις, χώροι υγιεινής, καθαριότητα κυλικείων, σχολίατροι.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Φ26 .1
  Πανελλαδικές εξετάσεις τάξεων Λυκείου
Φ26 .2
Εξετάσεις κάθε είδους, έκδοση αποτελεσμάτων, βελτίωση βαθμολογίας, απαλλαγή από εξετάσεις.
Φ.27                            ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Φ 27
Θέματα σχετικά με τη μεταφορά μαθητών και παραστατικά δαπανών μεταφοράς
Φ .28
ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Φ 28
Κανονισμός λειτουργίας λαϊκής επιμόρφωσης και νυχτερινών Δημοτικών σχολείων, διορισμοί, εκθέσεις, αποζημιώσεις-Προγράμματα Γενικής Γραμματείας Εκπ/σης Ενηλίκων
Φ.29 
  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Φ 29
Οργάνωση και λειτουργία, προϋπολογισμοί, απολογισμοί, μαθητικές εστίες, σύσταση Επιτροπών Μαθητικών συσσιτίων και εξοχών, αποστολή εκπ/κών, μαθητών στις μαθητικές κατασκηνώσεις, σχετική αλληλογραφία
Φ.30            ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Φ 30
Συγκρότηση, αρμοδιότητες κεντρικών και περιφερειακών συλλογικών οργάνων (συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας, συνεργείων)- Αντίγραφα πρακτικών .ΠΥΣΠΕ
Φ.31                            ΔΙΑΦΟΡΑ
Φ 31.1
Ειδική νομοθεσία περί συνδικαλισμού, Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, Οργανώσεις, αιρετοί, απεργία, σχετική αλληλογραφία
Φ 31.2
Επίταξη, επιστράτευση, βουλευτικές, δημοτικές, κοινοτικές εκλογές. Οποιοδήποτε θέμα δεν περιλαμβάνεται  σ΄ έναν από τους λοιπούς φακέλους του άρθρου αυτού   .Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.
-  Αποστολή Φ.Ε.Κ. και εντύπων για Μ.Κ.
-  Πληροφορίες σε θέματα Κοινοβουλευτικού ελέγχου.
-  Συγκεντρώσεις Εκπαιδευτικών.
-  Διάφορες Υπηρεσίες
Φ .32
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Φ 32
Πολιτιστικά προγράμματα
Φ .33
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ  
Φ33
Προγράμματα  Αγωγής Υγείας 
Φ .34

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Φ34
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Προγράμματα
Φ. 35
ΣΧΟΛΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ      
Φ 32
Σχολικοί Σύμβουλοι
Φ. 36          ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Φ 34
COMENIUS ……
Φ. 37  
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Φ 35
Σχετικά έγγραφα
Φ . 38
ΔΟΕ  - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ –ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Φ 36.1
ΔΟΕ
Φ36.2
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ