ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

ΒΙΒΛΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

 ΒΙΒΛΙΑ
Τα βιβλία που πρέπει να τηρεί κάθε Νηπιαγωγείο είναι τα ακόλουθα:

1. Βιβλίο Μητρώου Νηπίων

2.Πρωτόκολλο αλληλογραφίας

3. Βιβλίο πράξεων Προϊσταμένης

4. Βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού

5. Βιβλίο παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού
6.  Βιβλίο Βιβλιοθήκης

 7. Ημερολόγιο (σχολικής ζωής).

7.Πρωτόκολλο εμπιστευτικής αλληλογραφίας.


1. Βιβλίο Μητρώου Νηπίων
Σ' αυτό εγγράφονται με αλφαβητική σειρά και κατά ηλικία τα νήπια που προσέρχονται για εγγραφή κάθε σχολικό έτος. Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι αύξ. αρ., επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, και μητέρας, χρονολογία και τόπος γέννησης, ιθαγένεια, θρήσκευμα, ημερομηνία εγγραφής, στοιχεία εγγραφής Το βιβλίο αυτό κλείνει  με τη 

τη λήξη των μαθημάτων (15 Ιουνίου) με πράξη της Προϊσταμένης  

2.Πρωτόκολλο αλληλογραφίας
Στο βιβλίο «πρωτόκολλο αλληλογραφίας» καταχωρείται κάθε έγγραφο που εισέρχεται στο νηπιαγωγείο ή εξέρχεται από αυτό. Το βιβλίο αυτό κλείνει στο τέλος του ημερολογιακού έτους (31 Δεκεμβρίου)

3. Βιβλίο πράξεων Προϊσταμένης
Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις της Προϊσταμένης όπως: Κλείσιμο βιβλίων ,συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, καταγραφής υλικού ή καταστροφής υλικού κ.λπ. Το βιβλίο αυτό κλείνει στο τέλος κάθε σχολικού έτους (31 Αυγούστου).

4. Βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού Σ’ αυτό γράφονται οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων για όλα τα θέματα λειτουργίας της Σχολικής μονάδας (όπως κατανομή τάξεων - τμημάτων, σχεδιασμός εκπαιδευτικού έργου, εκπαιδευτικές επισκέψεις, προγραμματισμός δραστηριοτήτων κ.λπ.). Το βιβλίο κλείνεται από την Προϊσταμένη , στο τέλος του σχολικού έτους (31 Αυγούστου)

5. Βιβλίο παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού
 ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Στο βιβλίο καταχωρούνται όλα τα εποπτικά μέσα, υλικά που παίρνει το Νηπιαγωγείο από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., από τον Ο.Σ.Κ. από φορείς ή από το εμπόριο με χρονολογική σειρά. Αν καταστραφεί κάποιο υλικό για να διαγραφεί

πρέπει να γίνει  με Πρακτικό και Πρωτόκολλο καταστροφής.
6.  Βιβλίο Βιβλιοθήκης
Σ’ αυτό καταχωρούνται όλα τα βιβλία που παίρνει το Νηπιαγωγείο από το εμπόριο, από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή από άλλους φορείς. Η καταχώρηση γίνεται με χρονολογική σειρά. Η εγγραφή μπορεί να περιλαμβάνει :
*    Τον αύξοντα αριθμό
*   Τον τίτλο του βιβλίου
*   Τον συγγραφέα
*   Τον εκδότη
*    Τους τόμους (αριθμό)
*   Την χρονολογία
*    Παρατηρήσεις ( Δωρεά , αγορά…..κ.λ.π.)

7.  Ημερολόγιο λειτουργίας νηπιαγωγείου (σχολικής ζωής).
Το βιβλίο αυτό αποτελεί κύριο βιβλίο καταγραφής όλων των στοιχείων – γεγονότων –συμβάντων που αναφέρονται στη σχολική ζωή, στη λειτουργία  της Σχολικής μονάδας. Καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά πληροφορίες για τις σημαντικές καθημερινές δραστηριότητες, όπως εκδηλώσεις, γιορτές ,εκδρομές , συνεργασία με φορείς, έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού, απεργίες , στάσεις εργασίας , αργίες , γεγονότα κ.λπ. Το βιβλίο αυτό κλείνει στο τέλος του σχολικού έτους (31 Αυγούστου).

8.Πρωτόκολλο εμπιστευτικής αλληλογραφίας.
Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται έγγραφα αυστηρά εμπιστευτικά έγγραφα που αφορούν το διδακτικό

προσωπικό, όπως σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων, σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κ.λπ.ΕΝΤΥΠΑ

·       Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο
·       ΑναμνηστικόΓ. ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ


 Όλα τα βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται από  την προϊστάμενη του νηπιαγωγείου.

α. Το Βιβλίο Μητρώου Νηπίων (Β.Μ.Ν.) κλείνεται με τη λήξη των μαθημάτων (15 Ιουνίου) με πράξη της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου.

β. Τα Πρωτόκολλα αλληλογραφίας κλείνονται στις 31 Αυγούστου
 
γ. Το βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού, το βιβλίο πράξεων του σχολικού συμβουλίου και το ημερολόγιο λειτουργίας του νηπιαγωγείου κλείνουν στις 31 Αυγούστου.

δ. Το βιβλίο καταγραφής παιδαγωγικών και εποπτικών υλικών δεν κλείνεται εκτός κι αν δοθεί σχετική εντολή από τις προϊστάμενες αρχές.

ΑΠΟ  Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς1 σχόλιο:

  1. Γνωρίζετε εαν επιτρέπεται η διόρθωση με μπλάνκο στο βιβλίο της σχολικής ζωής; σε άλλα όπως των πράξεων πχ της προισταμένης ξέρω ότι δεν επιτρέπεται για ευνόητους λόγους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή