ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Διδακτικό Σενάριο«ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ»


Παπαγιάννη Αικατερίνη Ειδικότητα ΠΕ 60, 2ο Νηπιαγωγείο ΣοφάδωνΔιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο, στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στα Εικαστικά με τη χρήση των ΤΠΕ


«ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ»                                                         

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 20111.1.  ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Θέμα: « Τα έντομα »

1.2.  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Στο διδακτικό σενάριο που  παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω εμπλέκονται πολλά γνωστικά αντικείμενα όπως: Γλώσσα, Μαθηματικά, Εικαστικά και Πληροφορική.
Το σενάριο οργανώθηκε γύρω από «θέματα» που ενδιαφέρουν και είναι παιδαγωγικά κατάλληλα για τα παιδιά. Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν ευνοούν την επικοινωνία, τη χρήση της τεχνολογίας και τη συγκέντρωση πληροφοριών και γνώσεων που συνδέονται με τη γλώσσα μέσα σε ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον που προωθεί τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Τα παιδιά μαθαίνουν να προσεγγίζουν τη γνώση μέσα από ατομικές και ομαδικές αναζητήσεις, να μοιράζονται τη χαρά της επιτυχίας συμβάλλοντας σε μια ομαδική προσπάθεια, γεγονός που ενισχύει το αυτοσυναίσθημά τους ( Χρυσαφίδης, 2000).

  

1.3.  ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

       Το σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

1.4. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

        Το σενάριο στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του Vygotsky. Στόχος της μάθησης, η τροποποίηση των προυπαρχουσών γνώσεων. Στόχος της διδασκαλίας είναι η δημιουργία κατάλληλου και πλούσιου περιβάλλοντος με το οποίο αλληλεπιδρούν οι μαθητές. Η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα από δραστηριότητες διερεύνησης, ανακάλυψης, έρευνας-πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων.
         Τα παιδιά αναπτύσσουν θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση όταν εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Για τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού και πλούσιου σε ερεθίσματα μαθησιακού περιβάλλοντος σημαντικοί παράμετροι είναι: η χρησιμοποίηση λειτουργικών ερεθισμάτων γραπτού λόγου και η συμβολή ερεθισμάτων που συνδέονται με τον τεχνολογικό εγγραμματισμό 1.
         Τα παιδιά μέσα σε περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν ιδέες, να θέτουν ερωτήσεις, να κάνουν προβλέψεις μέσα σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο βασιζόμενο στον κοινωνικό εποικοδομητισμό, στη διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση και εμπειρική-βιωματική προσέγγιση.
         Η θεωρία του Vygotsky ειδικά, με τις έννοιες της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης και του πλαισίου στήριξης είναι βασική σε λογισμικά που χρησιμοποιούν σταδιακή και κατανεμημένη γνωστική στήριξη, ώστε πολλοί μαθητές να ανέλθουν από το στάδιο του «απλού εξερευνητή της αυθόρμητης μάθησης», με τη βοήθεια πιο έμπειρων ατόμων, σε ανώτερα επίπεδα.


1.5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύμφωνα με το (ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο, τόσο οι θεματικές προσεγγίσεις όσο και τα σχέδια εργασίας «δίνουν έμφαση στη διαθεματικότητα,στην ολιστική αντίληψη της γνώσης και στην αξιοποίηση του ενδιαφέροντος,των ιδεών και των βιωμένων εμπειριών των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης» (ΔΕΠΠΣ, 2003).

Το σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου(ΔΕΠΠΣ, 2003) το οποίο προτείνει τις λεγόμενες θεματικές προσεγγίσεις που έχοντας ως κεντρικό άξονα το θέμα   « τα έντομα »,   εξακτινώνεται και ταυτόχρονα αλληλεπιδρά με τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων των Μαθηματικών, της Γλώσσας, των Εικαστικών και της τεχνολογίας προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών, συλλογικών τους δραστηριοτήτων.
Τα παιδιά προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή, αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης και «παίζουν» με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους. Τέλος τα παιδιά ευαισθητοποιούνται να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο.

1.6.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Οι δραστηριότητες του σεναρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στην τάξη. Οι μαθητές/-τριες κατανέμονται σε ανομοιογενείς ομάδες των 2-3 ατόμων ανα υπολογιστή. Οι δραστηριότητες γίνονται σε ομάδες τόσο στον υπολογιστή, όσο και με συμβατικό υλικό (π.χ. ψάχνει σε παριοδικά και εγκτκλοπαίδειες) στο σύνολο της τάξης.


1.7.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

        Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
v     Το λογισμικό Kidspiration είναι κατάλληλο για τη διδακτική υποστήριξη πολλών μαθημάτων καθώς περιλαμβάνει αρκετά εργαλεία με τα οποία η διδασκαλία ξεφεύγει από τον παραδοσιακό λεκτικό τρόπο παρουσίασης και γίνεται πολυτροπική με ταυτόχρονη ανάμειξη γραφικών, εικόνας και   ήχου. Πρόκειται για ένα ανοιχτό λογισμικό εύκολο να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά του νηπιαγωγείου, γιατί αυτό που πρέπει να γνωρίζουν καλά είναι η χρήση του ποντικιού και η λειτουργία drag and drop (σύρε και άσε).


v     Φυλλομετρητής ιστού (Διαδίκτυο), πρόκειται για ένα λογισμικό εφαρμογών, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για να περιηγηθούν σε ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού. Ως τέτοιο είναι ανοικτό λογισμικό (δηλ. ελεύθερου περιεχομένου) (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

v     Το λογισμικό Tux Paint, είναι ένα απλό και διαισθητικό περιβάλλον ζωγραφικής, κατάλληλο για τον συνδυασμό διάφορων γνωστικών αντικειμένων. Μέσα από αυτό το χαρούμενο και δημιουργικό περιβάλλον ωθεί σε ενεργητική δράση τα παιδιά και καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη, προιόν αλληλόδρασης μαθητή-υπολογιστή.
1.8.    ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

§         Θα πρέπει να έχουν ήδη εγκατασταθεί τα εκπαιδευτικά λογισμικά στον Η/Υ της   τάξης.

§         Θα πρέπει να έχει γίνει προηγούμενη επίδειξη-χρήση των λογισμικών  στους μαθητές/-τριες.
§         Επίσης πρέπει να υπάρχει σκάνερ, ένας βιντεοπροβολέας, σύνδεση με το Διαδίκτυο και ένας εγκατεστημένος εκτυπωτής.
§         Επιπρόσθετα πρέπει να γνωρίζουν (σε βασικές γραμμές) την τοποθεσία των γραμμάτων στο πληκτρολόγιο του Η/Υ, τη λειτουργία του κουμπιού CAPS LOCK και τη λειτουργία “drag and drop” του ποντικιού.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
             Σε πρώτη φάση ο/η εκπαιδευτικός έχει τον πιο ενεργό ρόλο με το να εκπαιδεύει τα παιδιά στη χρήση του Η/Υ και των λογισμικών. Σε δεύτερη φάση έχει το ρόλο του οδηγητή και βοηθάει όταν χρειαστεί. Στη συνέχεια ο ρόλος του είναι υποδειγματικός και ο Η/Υ είναι ένα πρακτικό εργαλείο ενσωματωμένο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος υπεισέρχεται ορόλος του κριτή, με την έννοια της επιλογής και της διαμόρφωσης ενός κλίματος στην τάξη ανάλογο με τις ανάγκες των παιδιών. Γενικά ο/η  εκπαιδευτικός οδηγεί σε γνωσιακά αδιέξοδα τα παιδιά, ώστε να δομήσουν νέες γνώσεις και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο θα μάθουν να παρατηρούν, να ερμηνεύουν και να προβλέπουν. Τα παρακινεί, στέκει βοηθός και συμπαραστάτης τους κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Ενθαρρύνει και συμβάλλει στην πρόοδο των εργασιών. Ενδιαφέρεται να συμμετέχουν όλα τα παιδιά στη διαδικασία.(Κεφ.2. Ο ρόλος του/ της εκπαιδευτικού. Οδηγός Νηπ/γού 2006).
              Τα παιδιά συζητούν, αποφασίζουν, δημιουργούν και ασχολούνται με τη δημιουργία τους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Στο τέλος το υλικό συμπτύσσεται και παρουσιάζεται. Όσον αφορά τη γλωσσική ανάπτυξη, υποστηρίζεται ότι όταν τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν Η/Υ έχουν την τάση να περιγράφουν όταν π.χ. ζωγραφίζουν κάτι ή μετακινούν στην οθόνη αντικείμενα (Bedekamp & Rosegrant), ενώ εμπλέκονται και σε υψηλού επιπέδου γλωσσική επικοινωνία και συνεργασία ( Clements,Natasi & Swaminathan). Επίσης, έχει βρεθεί ότι ο Η/Υ μπορεί να συμβάλλει στην απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ανάγνωση ( οπτική και ακουστική αναγνώριση, ονομασία γραμμάτων, αναγνώριση λέξεων) και τη γραφή ( εξοικείωση με το πληκτρολόγιο, έκφραση ιδεών και πειραματισμός με τη γραφή) (Ντολιοπούλου, 1999). 

1.9.                     ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Βασικός σκοπός του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου είναι να διευρύνουν τα παιδιά τις γνώσεις τους γύρω από τα έντομα, να αναπτύξουν δεξιότητες (γλωσσικές, γραφικές, μαθηματικές, εκφραστικές) και να εξοικειωθούν περισσότερο με την τεχνολογία.
Στο χώρο του νηπιαγωγείου θα πρέπει να διαμορφώνονται ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις, ώστε τα παιδιά από την αρχή να ενθαρρύνονται να παίρνουν το λόγο.

Το σενάριο προσπαθεί να επιτύχει τους εξής διδακτικούς στόχους:

1. ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΛΩΣΣΑ:
Να εντοπίζουν γράμματα  στο πληκτρολόγιο και να καλλιεργήσουν τη λεπτή κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισμό (Διαδίκτυο).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Να εντοπίζουν αριθμούς στο πληκτρολόγιο και να κάνουν ομαδοποιήσεις και απαριθμήσεις (Kidspiration).

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Να εκφραστούν εικαστικά με χρώματα και σχήματα σε ελεύθερες δραστηριότητες ζωγραφίζοντας «για τα έντομα» (Tux Paint).

2.      ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και την ανακάλυψη μέσα από τη συνεργατική μάθηση.
Β.  Να αναπτύξουν τις αναγκαίες μεταγνωσιακές δεξιότητες.
Γ. Να αυτενεργούν, να πειραματίζονται, να ακολουθούν οδηγίες και να επαναλαμβάνουν διαδικασίες με τη μέθοδο της αυτοκαθοδήγησης.

3.      ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Α. Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
(παιδί και πληροφορική)
Β. Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για διερευνήσεις, αναζητήσεις, παραγωγές.
Γ. Να ζωγραφίσουν με εναλλακτικούς τρόπους χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ζωγραφικής TUX PAINT.
Δ. Να μάθουν να χρησιμοποιούν το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης.
1.10.   ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια των δραστηριοτήτων του σεναρίου υπολογίζεται σε μια (3) διδακτικές ώρες και αυξομειώνεται ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών.

2.         ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Η  επιλογή του συγκεκριμένου σεναρίου έγινε για τρεις βασικούς λόγους: Ο πρώτος αναφέρεται στο ενδιαφέρον των παιδιών για τα έντομα, ο δεύτερος στο ότι με τη χρήση των ΤΠΕ έρχονται σε επαφή με ένα νέο τρόπο ανακάλυψης γνώσης ξεχωριστό από το συμβατικό τρόπο και ο τρίτος αναδεικνύει τη σημασία της συνεργατικότητας και της συνδημιουργίας.
Ο/η εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να διατυπώσουν σκέψεις, να αποκαλύψουν γνώσεις και να εκφράσουν αντιλήψεις γύρω από το θέμα των εντόμων. Σχεδιάζοντας μια θεματική προσέγγιση ο/η εκπαιδευτικός, με αφορμή τα έντομα που ανακαλύπτουν τα παιδιά στην αυλή την ώρα του διαλείμματος, επιχειρεί ένα αρχικό προσδιορισμό των μαθησιακών επιδιώξεων και αξιοποιεί τα κατάλληλα εναύσματα.
           


Η προσέγγιση αυτή θα έχει ως σκοπό να κάνει τα παιδιά να προχωρήσουν πέρα από την πληροφορία που έχει συλλεχθεί, να την επεξεργαστούν και να τη συσχετίσουν, προχωρώντας σε εννοιολογικές εκλεπτύνσεις, ταξινομήσεις και κωδικοποιήσεις.

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1η Διδακτική ώρα  (1ος  στόχος διδ/λίας).
Για την επίτευξη του 1ου στόχου διδασκαλίας θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω παιδαγωγικές δραστηριότητες:
Ο/η εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε ανομοιογενείς ομάδες των 2-3 παιδιών και κάθε ομάδα αναλαμβάνει να βρει εικόνες σχετικά με τα «έντομα (πεταλούδα)» και τον κύκλο ζωής της πεταλούδας χρησιμοποιώντας στο διαδίκτυο τη μηχανή αναζήτησης www.google .gr. Στη συνέχεια αποθηκεύουμε τις εικόνες και τις εκτυπώνουμε. Επίσης με τις εικόνες που εκτύπωσαν τα παιδιά, ο/η εκπαιδευτικός δημιουργεί πίνακα αναφοράς, στον οποίο τα παιδιά ομαδοποιούν τα έντομα σε βλαβερά και ωφέλιμα.
 
Παπαγιάννη Αικατερίνη Ειδικότητα ΠΕ 60, 2ο Νηπιαγωγείο Σοφάδων


2η Διδακτική ώρα  (2ος  στόχος διδ/λίας).
Για την επίτευξη του 2ου στόχου διδασκαλίας θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω παιδαγωγικές δραστηριότητες:
Ανοίγουμε το λογισμικό Kidspiration, και τα παιδιά ανά ομάδες θα επιλέξουν το τρίτο εικονίδιο (Open a file).

 

Στο έτοιμο φύλλο εργασίας 2 που έχει δημιουργήσει η νηπιαγωγός τα παιδιά θα εισάγουν από τη βιβλιοθήκη θεμάτων τα αντίστοιχα σύμβολα-εικόνες ( Έντομα, Πουλιά.....) και θα τα τοποθετήσουν στα αντίστοιχα πλαίσια για να σχηματίσουν ομάδες. Τέλος θα συμπληρώσουν, αφού μετρήσουν, τους αντίστοιχους αριθμούς ανά ομάδα, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.Παπαγιάννη Αικατερίνη Ειδικότητα ΠΕ 60, 2ο Νηπιαγωγείο Σοφάδων


Στη συνέχεια αποθηκεύουν τις εργασίες τους για χρήση του Portfolio και τις εκτυπώνουν. Αφού τις εκτυπώσουν οι ομάδες συγκεντρώνονται στην παρεούλα και γίνεται συζήτηση και σύγκριση των εργασιών.


3η  Διδακτική ώρα  (3ος  στόχος διδ/λίας).
Για την επίτευξη του 3ου στόχου διδασκαλίας θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω παιδαγωγικές δραστηριότητες:
Ανοίγουμε το λογισμικό Tux Paint και τα παιδιά επιλέγουν από την εργαλειοθήκη που είναι αριστερά στην οθόνη το πινέλο(ζωγραφιά) και κάνουν κλικ σε όποιο χρώμα θέλουν για να ζωγραφίσουν έντομα την Άνοιξη. Τα παιδιά επιλέγουν γραμμές για να σχεδιάσουν έντομα και τα μαγικά για να φτιάξουν τα λουλούδια και το γρασίδι. Επίσης μπορούν να επιλέξουν από τα μαγικά, το ουράνιο τόξο και από τα σχήματα, τον κύκλο για τον ήλιο. Όταν θέλουν να σβήσουν επιλέγουν τη γόμα ή την αναίρεση από τα εργαλεία.
 
 

Τα παιδιά αποθηκεύουν τις ζωγραφιές τους στο Portfolio και τις εκτυπώνουν. Τις εικόνες/ζωγραφιές που θα εκτυπώσουν τα παιδιά θα τις αναρτήσουμε στη «γωνιά» των εικαστικών και θα επιλέξουν τις καλύτερες. Η επιλογή θα γίνει με τη συμμετοχή των παιδιών σε συζήτηση στην «παρεούλα» και τη χρήση επιχειρημάτων ώστε να αιτιολογήσουν τις απόψεις τους.


1η  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο όρος « τεχνολογικός εγγραμματισμός » αναφέρεται στο εύρος των γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες που μπορούν να χαρακτηριστούν επαρκείς στο πλαίσιο της σημερινής κοινωνίας.

2η ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Προσχολική Εκπαίδευση δε γίνεται συνήθως χρήση              Φύλλων Εργασίας με την τυπική έννοια του όρου. Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και τις γραπτές ή προφορικές οδηγίες που παρέχει ο/η εκπαιδευτικός στα παιδιά, ώστε να πραγματοποιήσουν μια μαθησιακή δραστηριότητα. Αναφέρεται συνεπώς στο «υποστηρικτικό διδακτικό υλικό» που παρέχεται στα παιδιά.
2.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Η νηπιαγωγός αξιολογεί όλη την πορεία του σεναρίου αναφορικά με τους στόχους, την καταλληλότητα των διδακτικών στρατηγικών, την προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ σχετικά με την ανάπτυξη αντίστοιχων ικανοτήτων στα παιδιά, το ενδιαφέρον και το είδος συμμετοχής των παιδιών καθώς και την προβλεπόμενη διάρκεια. Βασικό στοιχείο της καθολικής αποτίμησης είναι ο συνεχής αναστοχασμός σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης που οδηγεί πολλές φορές και σε ανάλογες τροποποιήσεις.

Η αξιολόγηση σύμφωνα με το μοντέλο του Kirkpatrick  θα περιλαμβάνει συνολικά ή κατά περίπτωση κάποια από τα παρακάτω:

Α) Την ανταπόκριση(reaction). Η ανταπόκριση αξιολογεί το πώς ανταποκρίθηκαν οι μαθητές στο σενάριο, δηλαδή αν τους άρεσε και αν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους.. Αυτή η αξιολόγηση μπορεί να γίνει είτε προφορικά με συνεντεύξεις είτε με χρήση ερωτηματολογίου.

Β) Τη μάθηση(Learning). Κεντρικό ερώτημα: Τι έμαθαν οι μαθητές/-τριες; Γίνεται αποτίμηση των γνωστικών και μεταγνωστικών αποτελεσμάτων του σεναρίου. Η εξακρίβωση της μάθησης μπορεί να γίνει με χρήση pre- και post- test αποτίμησης γνώσης που θεωρούνται ότι καταγράφουν με αντικειμενικό τρόπο τη μάθηση κάθε εκπαιδευόμενου.
Γ) Τη Συμπεριφορά (Behavior) Κεντρικό ερώτημα: Κατά πόσο έκανε κτήμα του ο μαθητής/-τρια τη νέα γνώση και τη μετάφερε στις καθημερινές του δραστηριότητες, αλλάζοντας τη συμπεριφορά του; Η παρατήρηση της αλλαγής συμπεριφοράς είναι μια συστηματική προσέγγιση αποτίμησης της συμπεριφοράς πριν και μετά με την πάροδο ικανού χρόνου.
Δ) Αποτελέσματα (Results) Κεντρικό ερώτημα: …και σε τι ωφέλησε τελικά η νέα γνώση; Καταγράφεται η αποτίμηση του προγράμματος με όρους επιθυμητών αποτελεσμάτων π.χ., μεγαλύτερη ανταπόκριση σε δραστηριότητες, ταχύτερη εκτέλεση εργασίας, αλλαγή στάσης στο μάθημα, συνεργασία με συμμαθητές/-τριες, τόνωση ενδιαφέροντος, ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης.

    ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Με τις εικόνες από τα έντομα που θα εκτυπώσουν τα παιδιά θα κάνουν ένα ομαδικό κολλάζ για την Άνοιξη. Επίσης από τον κύκλο ζωής της πεταλούδας θα εκτυπώσουν «φύλλο εργασίας» για εμπέδωση /αξιολόγηση των γνώσεων.

  3.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.      Vygotsky, L.S. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes.  Cambridge, MA: Harvard University Press. Gardner, H. (1983). Frames of Mind.  New York: Basic Books Inc.
2.      Ματσαγγούρας, Η. (2000), Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Αθήνα: Γρηγόρης
3.      Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α.(2006), Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της  πληροφορίας: Ολική προσέγγιση, Τόμοι. Α &Β, Αθήνα
4.      Αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου (ΔΕΠΣΣ,2003)
5.      Ανθολόγιο Δημοτικού α΄ τεύχος (Α΄-Β΄ τάξη).
6.      Ντολιοπούλου (1999), Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής, Αθήνα, Τυπωθήτω-Γιώργος Δάρδανος.
7.      Αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ, 2003).
8.      Οδηγός Νηπιαγωγού (2006).

   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου