ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60/70


ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60/70

1. Τίτλος
Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο

2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Σε περίπτωση που προτείνετε διαθεματικό σενάριο, αναφέρετε ποια γνωστικά αντικείμενα ή γνωστικές περιοχές εμπλέκονται στο σενάριο.

3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών
Αναφέρετε προηγούμενες γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές καθώς και πιθανές ιδέες ή αντιλήψεις για τις υπό μελέτη έννοιες, διαδικασίες και φαινόμενα.

4. Σκοπός και στόχοι
Διατυπώστε τον σκοπό και τους στόχους του σεναρίου. Οι στόχοι μπορεί να είναι γνωστικοί, όπως η κατανόηση εννοιών ή η οικοδόμηση γνώσεων, μπορεί να αναφέρονται σε δεξιότητες ή να αφορούν σε στάσεις και αξίες.

5. Κατηγορία λογισμικού – συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού
Αναφέρετε ποια ή ποιες κατηγορίες λογισμικού θα χρησιμοποιήσετε κατά τη διεξαγωγή του σεναρίου σας. Αιτιολογήστε σύντομα την επιλογή σας.
Μπορείτε επίσης να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα λογισμικά αλλά είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε την ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν (π.χ. λογισμικά γενικής χρήσης όπως επεξεργασία κειμένου ή λογιστικά φύλλα, υπολογιστικά περιβάλλοντα όπως οπτικοποιήσεις, προσομοιώσεις ή μοντελοποιήσεις, εφαρμογές διαδικτύου, λογισμικά κλειστού τύπου, κλπ.).

6. Διάρκεια
Σημειώστε πόσες περίπου διδακτικές ώρες απαιτούνται για την υλοποίηση του σεναρίου.

7. Οργάνωση τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Εξηγήστε πώς θα οργανώσετε την τάξη σας (π.χ. οργάνωση σε ομάδες, κάθε παιδί σε ένα υπολογιστή, χρήση ενός μόνου υπολογιστή στην τάξη κλπ.) και αιτιολογήστε σύντομα την επιλογή σας.
Αναφέρετε

8. Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου
Αναφέρετε την ακολουθούμενη διδακτική μέθοδο και τις προτεινόμενες δραστηριότητες για τους μαθητές στο πλαίσιο του σεναρίου αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία από την ενσωμάτωση του/των λογισμικών στο σενάριο.
Περιγράψτε τις δυνατές ενέργειες του εκπαιδευτικού, τη συναρμογή τους με τις ενέργειες των μαθητών και τους διδακτικούς στόχους.

9. Φύλλα εργασίας
Περιγράψτε συνοπτικά τα βασικά σημεία ενδεικτικού φύλλου εργασίας για τους μαθητές, το οποίο καλύπτει μέρος του σεναρίου και περιέχει δύο ή τρεις το πολύ δραστηριότητες.

10. Πρόσθετες πληροφορίες
Σημειώστε πρόσθετες πληροφορίες που θεωρείτε αναγκαίες για την αξιολόγηση του σεναρίου. Για παράδειγμα, προσαρμογές, επεκτάσεις ή άλλες αλλαγές στο περιεχόμενο ή στις διαδικασίες που θεωρήσατε αναγκαίες με σύντομη αιτιολόγηση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου