ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013. Αναστολή χορήγησης-ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
             ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε΄ & Γ΄
---------
Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Α/θμια Εκπ/ση                                        Γ. Λιαμπότης
Τηλ:  210-3442125
Πληροφορίες: Β/θμια Εκπ/ση                                       Π. Μπεκρή, Α. Παναγιώταρου
Τηλ:  210-3442278, 210-3442750
Fax:  210-3442897
Ιστοσέλίδα: www. minedu.gov.gr
Mail: dppe@minedu.gov.gr (Α/θμια)
        dprb@ minedu.gov.gr  (Β/θμια)


Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:


Μαρούσι    10 – 7 - 2012
Αρ.Πρωτ.    78440 / Δ1
Βαθμός Προτερ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΔΑ:Β41Ε9-6ΥΑ


 ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών
            


                                                                                                                                        
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013. Αναστολή χορήγησης-ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.»    

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146Β ( άρθρο ένατο ) παρ. 14 του Ν.4057/2012 ( ΦΕΚ 54 τ. Α΄)       « Δεν χορηγούνται άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31.12.2012. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.» και
β) Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΥΠΔΒΜΘ που αφορούν στην αποζημίωση εκπαιδευτικών που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012 επαρκούν μόνο για την κάλυψη τόσο των υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους όσο και των ανεξόφλητων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών, δεν επιτρέπεται η χορήγηση - ανανέωση  αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
       Για το σχολικό έτος 2012-2013 είναι δυνατή η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/1985.  Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των εν λόγω αδειών, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου.

1.      Προϋποθέσεις
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προκειμένου το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο να προβεί σε εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, θα πρέπει η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά να υποβληθούν μέχρι  20 - 7 -2012, απευθείας στη Διεύθυνση της οργανικής τους θέσης.

2. Όργανα χορήγησης
Η άδεια χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών χορηγείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1-ΦΕΚ1340Β΄/16-10-2002 υπουργικής απόφασης, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αρ. Φ. 353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461Β΄/21-10-2005), μετά από γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης κατά περίπτωση (άρθρο 15 και 16, του Π.Δ. 1/2003- ΦΕΚ 1Α΄/3-1-2003).  
Η απόφαση χορήγησης των αδειών κοινοποιείται στην αρμόδια Δ/νση Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση dppe@minedu.gov.gr  για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και dprb@minedu.gov.gr  για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

3. Χρονική διάρκεια
       Η άδεια χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών χορηγείται για ένα σχολικό έτος. Εάν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί την ανανέωση της άδειας επανέρχεται με νέα αίτηση ανανέωσης και πρόσφατα δικαιολογητικά. Η άδεια χωρίς αποδοχές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά έτη.

4. Δικαιολογητικά
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο.
γ. Βεβαίωση  σπουδών  του πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο αιτών, καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του.
δ. Πρόγραμμα σπουδών, από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,


                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


                                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Συνοδευτικά : ένα (1) σχέδιο αίτησης και ένας (1) πίνακας με τηλέφωνα των Περιφερειακών Διευθύνσεων

Εσωτερική διανομή

1. Γρ. Υπουργού.
2. Γρ. Γενικού Γραμματέα.
3. Γρ. Γ. Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΕ & ΔΕ
4. Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης - Τμήμα Γ΄ (20)                                                 
5. Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης - Τμήμα E΄ (20)
6. Δ/νση ΠΟΔΕ
7. Δ/νση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης
8. Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης
9. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
10. Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού.                                                                                                   
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.    Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης .
2.    Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας όλης της χώρας.
3.    Γραφεία Συμβούλων Εκπαίδευσης Εξωτερικού (μέσω ΔΙΠΟΔΕ).
4.    Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αχαρνών 417, 11143 ΑΘΗΝΑ
5.    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417, 11143 ΑΘΗΝΑ
6.    Ι.Κ.Υ , Μακρή 1 & Διον. Αρεοπαγίτου, 11742 ΑΘΗΝΑ.
7.    Ι.Ε.Π., Αν. Τσόχα 36, 11521 ΑΘΗΝΑ
8.  Πανεπιστήμια της Χώρας
9.  Α.Τ.Ε.Ι. της Χώρας
10. Βιβλιοθήκες
11.  Ακαδημία Αθηνών
12. Γ.Α.Κ.
13. Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.
14. Π.Ε.Κ.
15. Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
16. Μητροπόλεις
17. ΟΛΜΕ,  Κορνάρου 2,   ΑΘΗΝΑ.
18. ΔΟΕ,  Ξενοφώντος 15α  , ΑΘΗΝΑ.

Πίνακας με τα τηλέφωνα των ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ, όπου μπορούν να απευθύνονται οι εκπαιδευτικοί για περαιτέρω διευκρινίσεις.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α. Π.Υ.Σ.Π.Ε.
Τηλέφωνο
Α. Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Τηλέφωνο
ΑΤΤΙΚΗΣ
210 6464294
210 6464294
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2310 474840
2310 474828
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. -ΘΡΑΚΗΣ
25310 83510,83530
25310 83510,83530
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
24610 21160
24610 21352
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
22810 79633
22810 79615
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
22510 48163
22510 48154
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
26610 82194 ες. 132
26610 82194
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2410 539224
2410 539224
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
22310 66151
22310 66151
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2710 230116
2710 227414
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
2610 362404
2610 362405
ΚΡΗΤΗΣ
2810 327287
2810 347299
ΗΠΕΙΡΟΥ
26510 83976
26510 83976ΑΙΤΗΣΗ
 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
     I. ΕΠΩΝΥΜΟ...................................…………    ΟΝΟΜΑ   ...............................………….
     II. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  ..................................………..
     ΙΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ...............ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ..........……………………………        
     IV. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (1)
         ΟΔΟΣ............................………………ΑΡ.......ΠΟΛΗ.........................Τ.Κ..............
        ΤΗΛ.  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (2)..........................................ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………….                                                                                                   
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α    Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

V.  ΑΡΙΘΜΟΣ    ΜΗΤΡΩΟΥVI. ΟΡΓΑΝ.  ΘΕΣΗ.………………………………………………

........................……………………………………Δ/ΝΣΗ........................................................ΑΡ...........ΤΚ…………….       
ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ (3).................................    
VII. ΠΕΡ. ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ ………………………………...

ΚΩΔ
VIII. ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ..........................................................
ΙX. ΕΤΟΣ  ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ   ΑΔΕΙΑΣ (Α΄, Β΄, Γ΄):.........ΕΝΑΡΞΗ…………. ΛΗΞΗ.........….
 X. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: (4)  …………………………………………………………………………
                             …………………………………………………………………………
                             …………………………………………………………………………..
 XI. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:(5)α)...........................................................................………………
                                                 β)...........................................................................……………
                                        γ)...........................................................................……………
                                                 δ)...........................................................................…………

                       ………………….    /   /  2012

Ο/Η  ΑΙΤ…….
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Α Ι Τ Ο Υ Ν Τ Ο Σ (6)
                                                                                                                          
α. Φ.Ε.Κ. διορισμού:    ........................................... 
β. Συνολικός χρόνος  αδειών χωρίς αποδοχές (μέχρι 31-8-2012): έτη.............μήνες...........
γ. Βεβαιώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2012-2013 υπηρετεί ......................................…
   ...........................................................................................................……………………
   Εισήγηση του  Δ/ντή της Δ/νσης  Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ..............................................................................

/   /  2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ

(1)  Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση της μονίμου κατοικίας.               
(2), (3) Αναγράφεται τουλάχιστον ένας αριθμός τηλεφώνου κατά περίπτωση για άμεση επικοινωνία.                              
(4), (5) Συμπληρώνονται από τον/την εκπ/κό (τα αντίστοιχα δικαιολογητικά να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση).
(6) Συμπληρώνονται  από τη Δ/νση  της Α/θμιας - Β/θμιας Εκπ/σης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου