ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
Ενέργειες για την καταστροφή υλικών
Η καταστροφή άχρηστων, παλιών υλικών που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή σε Ν.Π.Δ.Δ. όπως είναι και οι Σχολικές Επιτροπές γίνεται με έγκριση της Δημοτικής Αρχής και με την ακόλουθη διαδικασία :
Ενέργεια 1η : Με έγγραφο η Σχολική Επιτροπή ζητά από τον Δήμο την έγκριση του υλικού που πρόκειται να καταστρέψει. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται αναλυτικά τα υλικά και ο αριθμός τους  (Υπόδειγμα 1ο)
Ενέργεια 2η :  Η Δημοτική Αρχή με έγγραφο του εγκρίνει την καταστροφή του υλικού εάν δεν έχουν καμία εμπορική αξία.
Ενέργεια 3η : Η Σχολική Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει για την καταστροφή του άχρηστου, μη εμπορεύσιμου υλικού που εγκρίθηκε με την απόφαση της Δημοτικής Αρχής και ορίζει τριμελή Επιτροπή για την καταστροφή του υλικού. (Υπόδειγμα 2ο)
Ενέργεια 4η : Η τριμελή Επιτροπή καταστρέφει τα άχρηστα υλικά, ως αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση καταστροφής της Δημοτικής Αρχής και τις αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής και συντάσσει σχετικό Πρωτόκολλο καταστροφής .(Υπόδειγμα 3ο)
Ενέργεια 5η : Η Σχολική Επιτροπή ενημερώνει το αρμόδιο Γραφείο Εκπαίδευσης

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου