ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Ενέργειες – δικαιολογητικά με τη λήξη του διδακτικού έτους .


ΘΕΜΑ   : « Ενέργειες – δικαιολογητικά  με  τη  λήξη  του  διδακτικού  έτους . »
ΣΧΕΤ .   :    Π.Δ.  200 / 98  (Φ.Ε.Κ.  161 , τεύχος  Α) « Οργάνωση   και
                     λειτουργία  Νηπιαγωγείων» . 


   
               α) Σύμφωνα  με  το  άρθρ. 3  του Π.Δ.  200 / 1998   το  διδακτικό  έτος  αρχίζει  την  1η  Σεπτεμβρίου  και  λήγει  στις  21  Ιουνίου  του  επόμενου  έτους . Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες  αρχίζουν  στις  11  Σεπτεμβρίου  και  λήγουν  στις  15  Ιουνίου  του  επόμενου  έτους, ημέρα κατά την οποία χορηγούνται τα αναμνηστικά στα νήπια.
            β)  Οι  προσωρινοί  αναπληρωτές    εκπαιδευτικοί  απολύονται  αυτοδίκαια  με  τη  λήξη  του  διδακτικού  έτους . Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να παραμένουν  στις σχολικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στα έντυπα παρουσιολόγια συνεχίζονται να αναγράφονται οι ώρες των εκπαιδευτικών  σύμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα της σχολικής μονάδας.
            γ) Όλοι  οι  εκπαιδευτικοί  αποχωρούν  από  τα  σχολεία  μετά  τη  λήξη  του  διδακτικού  έτους .


2. Ενέργειες  με  τη  λήξη  του  διδακτικού  έτους  :

    α)  Ενημέρωση  όλων  των  υπηρεσιακών  βιβλίων  και  εντύπων  - θεώρηση – κλείσιμο βιβλίων  (άρθρ. 6 του  Π.Δ.  200 / 98 ) .  Το βιβλίο   Μητρώου   Νηπίων  κλείνεται  με  τη  λήξη  των  μαθημάτων  (15 Ιουνίου- φέτος 13 Ιουνίου) με πράξη της   Προϊσταμένης   του   Νηπ/γείου.
    β) Τακτοποίηση όλων των υπηρεσιακών εκκρεμοτήτων.
    γ) Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ( συστεγαζόμενα σχολεία, τοπική  αυτοδιοίκηση, σχολικό σύμβουλο, σχολική επιτροπή , δημοτική επιτροπή παιδείας κ.ά.) για την πραγματοποίηση πιθανών επισκευών , αποκατάσταση   ζημιών  και  γενικά  την  αντιμετώπιση   διδακτηριακών   και   άλλων   προβλημάτων που έχουν σχέση με τη λειτουργία του νηπιαγωγείου.
   δ) Οι  κ.  Προϊσταμένες  των Νηπιαγωγείων    που   πρόκειται  να  μετατεθούν ,  να τοποθετηθούν  σε  άλλα  σχολεία  ή  είναι  αναπληρώτριες , θα πρέπει να παραδώσουν στον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής , με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το διδακτήριο (με τα κλειδιά) , το αρχείο του Νηπιαγωγείου (παλιό αρχείο και αρχείο σε χρήση) , τα έπιπλα , σκεύη , υλικά , βιβλία ,  και γενικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία  του Νηπιαγωγείου.
             ε) Οι κ. Προϊσταμένες  των Νηπιαγωγείων να προβούν σε επικαιροποίηση των καταγεγραμμένων στοιχείων στο survey με όλες τις τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις εκπαιδευτικού και μαθητικού δυναμικού καθώς και στοιχείων που αφορούν τη σχολική μονάδα.
            Στ) Οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να κάνουν χρήση του δικαιώματος της τρίμηνης άδειας της παρ. 1 του άρθρ. 53 του Ν. 3528/2007 θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους στην υπηρεσία τουλάχιστον ένα μήνα πριν, μέχρι τις 10 Αυγούστου 2012, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.351.5/65/84800/Δ1/30-6-2001 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ.


3. Δικαιολογητικά με τη λήξη του διδακτικού  έτους :

   α) Πίνακα εγγραφέντων  νηπίων ,  σχολ. Έτους  2012-13 (υπόδειγμα επισυνάπτεται).
   β) Πίνακα  με  την  ακριβή  διεύθυνση  και  τηλέφωνο  θερινής   διαμονής   του 
        διδακτικού  προσωπικού σας . Στον πίνακα να περιληφθούν και οι αναπληρωτές
       εκπ/κοί και οι εκπ/κοί που θα μετατεθούν (υπόδειγμα επισυνάπτεται).
    γ) Βεβαίωση φοίτησης νηπίου για την εγγραφή στο δημοτικό σχολείο (υπόδειγμα
       επισυνάπτεται).
   δ) Πίνακας στοιχείων παρακολούθησης θεάματος Νηπιαγωγεία  που τα  νήπιά τους
       παρακολούθησαν  θεατρικές   ή  άλλες  παραστάσεις (υπόδειγμα επισυνάπτεται).
   ε) Πρωτόκολλο   παράδοσης   και   παραλαβής   του   διδακτηρίου    αρχείου
       (περ. δ΄-2 της  παρούσης   εγκυκλίου μας ) .
             στ) Συμπληρωμένο  Δελτίο Στατιστικής  (ΣΕ 1 – Νηπιαγωγεία).
   ζ) Υπενθυμίζουμε για τους πίνακες  παρακολούθησης θεαμάτων από τους
        μαθητές εντός σχολικού ωραρίου, τους πίνακες Ν1 και τους πίνακες φοίτησης
       νηπίων (2,4).
              


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου