ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου και στο Νηπιαγωγείο-ολα τα εντυπα που χρειαζονται


Θέμα : «Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου και στο   Νηπιαγωγείο»

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα:
Α.  με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ  161Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159Α), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου, είναι τα εξής:

Ø  Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας, για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο, πριν την εγγραφή, τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται, ολογράφως και αριθμητικώς, η ημερομηνία γέννησης.
Ø  Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Ø  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
Ø  Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
Ø  Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης
Ø  Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης.
Ø  Ατομικό Δελτίο Υγείας (το οποίο παραδίδεται στο γονέα και επιστρέφεται το Σεπτέμβριο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο)
Ø  Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου .
Ø  Αίτηση  φοίτησης στο ολοήμερο (αν επιθυμεί)

Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ 4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).                    

Β. σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 200/98 και την υπ’ αριθμ. Φ.14/154/55948/Γ1/02-05-2008 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στο νηπιαγωγείο:

Ø  Πιστοποιητικό γέννησης
Ø  Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή βεβαίωση ιατρού ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
Ø  Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας
Ø  Ατομικό Δελτίο Υγείας (το οποίο παραδίδεται στο γονέα και επιστρέφεται το Σεπτέμβριο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο)
Ø  Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης
Ø  Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου
Ø  Αίτησης φοίτησης στο ολοήμερο (αν επιθυμεί)

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7, του Π.Δ. 200/1998
Επιπλέον:
Α.  Σχετικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολίων για την εγγραφή των μαθητών στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο υπενθυμίζουμε και το Φ.6/451/15136/Γ1/16-5/2010 /Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
Β. Υπενθυμίζουμε το Α.Π.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.3/10600/26-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  και παρακαλούμε για την εφαρμογή των όσων προβλέπονται προκειμένου να αποφευχθούν παρατηρήσεις και πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις, εκ  μέρους του Υπουργείου, σε περίπτωση καταγγελιών.

ΑΥΤΑΠΑΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου