ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Οι συγχωνεύσεις - καταργήσεις… ξανάρχονται!

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΕΔΩΤι ισχύει για ιευθυντές και Εκπαιδευτικούς
Με αφορμή το πρόσφατο έγγραφο (10112/Δ4/30-1-2012) του Υπουργείου Παιδείας για
επικείμενες συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολικών μονάδων, στο παρόν ενημερωτικό
σημείωμα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στα αγωνιώδη ερωτήματα των συναδέλφων.
Α. Τι ισχύει για το ιευθυντή Σχολικής Μονάδας όταν αυτή καταργείται;
Σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 4 του Ν. 3848/10 «Διευθυντής σχολικής μονάδας, η
οποία καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας, σε κενή θέση
διευθυντή σχολικής μονάδας της ίδιας διεύθυνσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου».
Β. Τι ισχύει για τους ιευθυντές Σχολικών Μονάδων όταν αυτές συγχωνεύονται;
Σε περίπτωση συγχώνευσης Σχολικών Μονάδων, από τους δύο Διευθυντές παραμένει
στο νέο σχολείο αυτός που στους αξιολογικούς πίνακες (του 2011) συγκεντρώνει το
μεγαλύτερο αριθμό μορίων. Για τον άλλο Διευθυντή εφαρμόζεται η προαναφερόμενη
διάταξη του άρθρου 27, παρ. 4 του Ν. 3848/10 (106139Δ1/30-8-2010, έγγραφο του Υπ.
Π.Δ.Β.Μ.Θ.)
Γ. Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς Σχολικών Μονάδων όταν αυτές συγχωνεύονται;
Ποια η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών;
Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96 «σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη
διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που
συγχωνεύονται» (άρθρο 14).
Παραθέτουμε εδώ τη διαδικασία που ακολουθείται για την κρίση και τοποθέτηση
υπεράριθμων εκπαιδευτικών (η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στους υποβιβασμούς, στις
συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων).
«υπέρβαση»: Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νίκαιας 2
1ο Βήμα
Τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε συνεδρίασή τους διαπιστώνουν την ύπαρξη
υπεραριθμίας σε σχολικές μονάδες. Η διαπίστωση αυτή λαμβάνει χώρα ύστερα από τη
διαδικασία των μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή, καθώς και τη δημοσίευση των
υπουργικών αποφάσεων με τις μεταβολές στην οργανικότητα των σχολικών μονάδων
(υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις, προαγωγές).
2ο Βήμα
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά
στα σχολεία που συγχωνεύονται, όπου και διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Δήλωση - θετική ή αρνητική - υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ή της
ειδικότητας όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία.
Δεν κρίνονται ως υπεράριθμοι όσοι έχουν μετατεθεί ή τοποθετηθεί ως «ειδικές
κατηγορίες» - εκτός των πολυτέκνων.
3ο Βήμα
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονομαστικά τους
υπεράριθμους εκπαιδευτικούς των συγχωνευόμενων σχολείων, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται
υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι,
χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι
στις σχολικές μονάδες που συγχωνεύονται.
ΣΗΜΕΙ8ΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν - στις σχολικές μονάδες
που συγχωνεύονται - το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως
υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης
τοποθέτησης, υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το
μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
4ο Βήμα
Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω,
καλούνται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε
συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά, εντός δέκα (10)
ημερών.
5ο Βήμα
Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι και επιθυμούν (καταθέτοντας
δήλωση προτίμησης) να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας
όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη
προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων
μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας
ομάδας με αυτή του σχολείου τους.
«υπέρβαση»: Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νίκαιας 3
Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν έχουν
καταληφθεί από άλλους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης οι
απομένοντες υπεράριθμοι τοποθετούνται σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της
ίδιας περιοχής μετάθεσης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι και δεν υπέβαλαν δήλωση
τοποθέτησης, καθώς και αυτοί που υπέβαλαν αλλά δεν κατέστη δυνατό να
τοποθετηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, τοποθετούνται σε κενές θέσεις
σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς
που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.
Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησής
τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις
της περιοχής μετάθεσης.
Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις
παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι. Στην περίπτωση που
το σχολείο τους έχει καταργηθεί παραμένουν ως υπεράριθμοι στη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης.
ΣΗΜΕΙ8ΣΗ:
Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων μπορούν, εφόσον το επιθυμούν:
να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο
που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις και
όσοι εξ αυτών έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους
ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους με τις
ανωτέρω διαδικασίες και, επομένως, δεν απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε
νέας οργανικής τους θέσης, καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης
οφείλεται στις ανάγκες της υπηρεσίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το
χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, έχουν την υποχρέωση της υπηρέτησης της νέας οργανικής
τους θέσης.
(Στην ιστοσελίδα μας έχουν αναρτηθεί τα Π.Δτα 50/96 και 100/97, τα οποία
ρυθμίζουν τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου